HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výdavky na výskum a vývoj v EÚ dosiahli 2,3 % HDP v roku 2020

Aktualita

Eurostat

V roku 2020 členské štáty EÚ vynaložili približne 311-miliárd EUR na výskum a vývoj (R&D). Ide o pokles o 1-miliardu EUR v porovnaní s rokom 2019 (312-miliárd EUR). Intenzita výskumu a vývoja, t. j. výdavky na výskum a vývoj ako percento HDP boli v roku 2020 na úrovni 2,3 % v porovnaní s 2,2 % v roku 2019. Tento malý nárast je však spôsobený poklesom HDP v dôsledku pandémie COVID-19. O desať rokov skôr (2010) bola intenzita výskumu a vývoja 2,0 %.

Výskum a vývoj je hlavnou hnacou silou inovácií a výdavky a intenzita výskumu a vývoja sú dva z kľúčových ukazovateľov používaných na monitorovanie zdrojov vyčlenených na vedu a techniku ​​na celom svete.

Podnikateľský sektor je aj naďalej hlavným sektorom, v ktorom sa vynakladali výdavky na výskum a vývoj, pričom v roku 2020 predstavoval 66 % celkových výdavkov na výskum a vývoj, za ním nasleduje sektor vyššieho vzdelávania (22 %), vládny sektor (12 %) a súkromný neziskový sektor (1 %; súčet údajov nemusí byť 100 % kvôli zaokrúhľovaniu).

Vyplýva to z údajov o výdavkoch na výskum a vývoj, ktoré zverejnil Eurostat 29. novembra 2021.

Najvyššia intenzita výskumu a vývoja na úrovni 3,5 % bola zaznamenaná v Belgicku a Švédsku

V roku 2020 bola najvyššia intenzita výskumu a vývoja zaznamenaná v Belgicku a Švédsku (3,5 % HDP), nasledované Rakúskom (3,2 %) a Nemeckom (3,1 %).

Na opačnom konci rebríčka šesť členských štátov EÚ zaznamenalo intenzitu výskumu a vývoja pod 1 % HDP: Rumunsko (0,5 %), Malta a Lotyšsko (obe 0,7 %), Cyprus, Bulharsko a Slovensko (všetky 0,9 %).

Za posledných desať rokov sa intenzita výskumu a vývoja zvýšila v 24 členských štátoch EÚ, pričom najvyšší nárast bol zaznamenaný v Belgicku (+1,5 percentuálneho bodu; z 2,0 % HDP v roku 2010 na 3,5 % v roku 2020), Grécku (+0,9 pb; z 0,6 % na 1,5 %), Poľsku a Česku (obe +0,7 pb; od 0,7 % do 1,4 % a od 1,3 % do 2,0 %).

Naopak, intenzita výskumu a vývoja klesla v troch členských štátoch EÚ; Fínsku (-0,8 pb; od 3,7 % do 2,9 %), Írsku a Luxembursku (obe -0,4 pb; od 1,6 % do 1,2 % a od 1,5 % do 1,1 %).

Viac informácií:

R&D expenditure in the EU at 2.3% of GDP in 2020

Zdroj: https://ec.europa.eu, zverejnené: 29. 11. 2021, autor: rpa