HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vízia: Moderné a úspešné Slovensko

Aktualita

Moderné a úspešné Slovensko

Ministerstvo financií SR predstavilo 5.10.2020 víziu pod názvom Moderné a úspešné Slovensko.

Hlavným cieľom vízie Moderné a úspešné Slovensko a reforiem v ôsmich oblastiach je vymaniť krajinu z pasce stredného príjmu na úroveň 92 % priemeru EÚ27 v HDP na hlavu do roku 2030. Zvýšenie ekonomickej výkonnosti však nie je samonosným cieľom verejných politík a je potrebné venovať pozornosť iným aspektom blahobytu ľudí. V reformných oblastiach hrajú preto kľúčovú rolu indikátory kvality života a záväzok Slovenska k zásadnému posunu krajiny k vyspelým ekonomikám podľa metodiky OECD.

Vízia Moderné a úspešné Slovensko vznikla zadaním od lídrov krajiny. Jej autormi sú analytici a odborníci z verejného sektora. Na pripomienkovaní sa podieľalo približne 100 expertov z mimovládneho a podnikateľského prostredia. Zverejnením vízie sa otvára široká verejná diskusia, ktorá je nevyhnutná na podporu spoločenského dopytu po reformách a správne nasmerovaných investíciách. Zámerom zverejnenia je zrozumiteľne komunikovať verejnosti ciele, nástroje a opatrenia, ktoré posunú Slovensko zásadne vpred.

Vízia Moderné a úspešné Slovensko navrhuje tiež súbor reforiem v oblasti vedy, výskumu a inovácií, ktoré pomôžu zvrátiť trend nedostatku mozgov a inovácii a naštartovať znalostnú ekonomiku. Dôležitým nástrojom je efektívnejšia a integrovaná schéma riadenia výskumných, inovačných a biznis agentúr, ktorá vytvorí podporný ekosystém po vzore Singapuru. Naštartuje sa proces zjednodušenia a štandardizácie postupov prideľovania grantov. Zdroje na vedu, výskum a inovácie sa v priebehu rokov 2021 až 2024 výrazne navýšia, doplnia sa chýbajúce podporné nástroje od výskumu, cez podporu inovácií, rastové financovanie až po podporu exportu. To v kombinácii s efektívnejším systémom riadenia naštartuje ekonomickú transformáciu smerom k inovatívnej krajine. Prierezovou témou vízie Moderné a úspešné Slovensko je odliv mozgov. Výrazne sa zjednoduší príchod vysoko-kvalifikovanej pracovnej sily a vytvoria sa podporné schémy na prilákanie expertov a udržanie mladých ľudí v krajine. Ide o prilákanie tzv. top performers (nielen výskumníkov a vedcov) a nedostatkových pracovníkov v súkromnom aj verejnom sektore, potrebných pre ekonomický rast a zabezpečenie kvality života.

Reformy v oblasti vzdelávania sa sústredia na kvalitu výučby na všetkých stupňoch škôl, dostupnosť a inkluzívnosť. Kľúčovým prvkom zmeny sú motivácie učiteľov podporené výrazným nárastom platov, zvýšením zásluhovosti v ich odmeňovaní a zmenou nástrojov v ich profesijnom rozvoji. Výsledky škôl sa budú merať v rozšírených externých testovaniach a podporí sa autoevalvácia škôl. Nevyhnutným krokom je komplexná kurikulárna reforma zameraná na STEAM zručnosti, čitateľskú gramotnosť, kritické myslenie, digitálne a podnikateľské zručnosti. Vplyv inovovaných kurikúl sa podporí digitálnymi zručnosťami učiteľov a digitálnou infraštruktúrou škôl. Vybudovaním kapacít v materských školách a garantovaním miesta pre deti od troch rokov sa zabezpečí široká dostupnosť predprimárneho vzdelávania. Výsledky vo vzdelávaní sa paralelne posilnia inkluzívnymi opatreniami pre deti so zdravotnými a sociálnymi znevýhodneniami. Vo vysokom školstve je potrebná internacionalizácia a reforma systému riadenia a financovania, nadväzujúca na výsledky novej akreditácie vysokých škôl. Finančným nástrojom na zlepšenie výsledkov budú tzv. výkonnostné zmluvy, ktoré podporia zmeny vedúce k zlučovaniu a diverzifikácii univerzít. Jedna slovenská univerzita sa dostane v rebríčku hodnotenia do TOP 500. Pružnejší systém získavania kvalifikácií lepšie prepojí vzdelávanie a potreby trhu práce. Kultúra vzdelávania dospelých sa podľa zahraničnej praxe podporí tzv. vzdelávacími účtami.

Dokument o.i. plánuje aj reformu financovania a nové nástroje podpory pre výskum a inovácie a do roku 2021 vyhlásenie výzvy na dofinancovanie projektov Seal of Excellence, hoci explicitne nespomína EIC (str. 72):

Paralelne popri procese štandardizácie postupov a zvýšeniu objektivity prideľovania grantov, napr. hodnotenie medzinárodným panelom, výskumné projekty iba v angličtine, vyššia flexibilita vo výdavkoch, povinné a priebežné zverejňovanie výsledkov projektov a pod. Podpora výskumu a inovácií bude potrebovať nové flexibilné nástroje. Sú to napr. automatické granty podľa výstupov akademikov, patentové vouchre, matching granty (spolufinancovanie ku súkromným alebo európskym zdrojom), financovanie projektov „Seal of excellence“, resp. projektov, ktoré splnili prahovú hodnotu (napr. MSCA IF, Widenning fellowship, pri ERC hodnotenie A v druhom kole) , financovanie prípravy žiadostí o ERC granty (preklenovací grant pre tých čo dosiahnu B v druhom kole na prípravu novej žiadosti, ERC štipendium na prípravu grantu u držiteľa ERC) automatické dofinancovanie projektov v rámci schém Horizontu, ktoré vyžadujú spolufinancovanie, ako ERA Chair, Teaming, MSCA COFUND, prioritné financovanie výskumných projektov riešených na Slovensku, kde je medzinárodný tím alebo v rámci projektu príde k presťahovaniu zahraničných výskumníkov na Slovensko, podpora inovačným centrám a hubom, podpora veľkej výskumnej infraštruktúry v hlavných doménach špecializácie, early stage granty (pre prechod zo základného do aplikovaného výskumu na účely proof-of-concept a patentovej prihlášky) alebo podpora projektom na prilákanie mozgov a projektom na prilákanie start-upov s vlastnými patentami. Taktiež je nutné navýšiť zdroje pre rastové financovanie perspektívnym podnikom (v objemoch 1-10 mil. EUR), ktoré je na Slovensku nedostatočné (dostupnosť venture kapitálu má najhoršie hodnotenie v European innovation scoreboard).

Moderné a úspešné Slovensko – hlavný dokument

Moderné a úspešné Slovensko – zhrnutie

Zdroj: MF SR; https://innonews.blog, zverejnené: 6.10.2020, autor: rpa