HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Veľký úspech slovenských žiadateľov v twinningovej výzve

Aktualita

Európska komisia nedávno informovala žiadateľov v rámci výzvy HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03 TWINNING o výsledkoch. Cieľom výzvy bolo umožniť výskumno-vývojovým inštitúciám z menej úspešných VaV krajín, kam patrí aj Slovensko, aby sa vďaka spolupráci s výnimočne úspešnými partnerskými organizáciami stali špičkovými pracoviskami.

O výzvu bol veľký záujem a do hodnotenia bolo podaných 388 projektových návrhov. Slovenské subjekty boli v tejto výzve mimoriadne úspešné – z 10 podaných projektových návrhov, kde bol slovenský koordinátor, sa až 5 umiestnilo na hlavnom zozname na financovanie, tzv. mainliste, 1 slovenský subjekt je na rezervnom zozname a 3 ďalšie boli hodnotené veľmi vysoko, avšak nebudú financované z dôvodu obmedzeného rozpočtu na výzvu.

Ide o mimoriadne pozitívny prípad, kedy mali slovenské subjekty v jednej výzve až 50 % úspešnosť, ak berieme do úvahy podané vs. schválené projektové návrhy. Veríme, že takýto úspech slovenských organizácií bude veľkou motiváciou pre ďalších záujemcov o získanie financovania z programu Horizont Európa.

Pre viac informácií k výzvam v oblasti Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru kontaktujte príslušný národný kontaktný bod.

EC BRU

Zdroj: EK, 17. 5. 2022, kvp