HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Veda a technika vítajú viac žien

Aktualita

MAP: Women in science and technology (% of total, by NUTS 1 region, 2021)
Mapa: Podiel žien vo vede a technike v EÚ. Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat

V roku 2021 bolo v takmer 74-miliónov ľudí vo veku 15 až 74 rokov zamestnaných vo vede a technike, čo predstavuje nárast o 3 % v porovnaní s rokom 2020 a o 21 % v porovnaní s rokom 2011.

Z týchto 74-miliónov tvorili 52 % ženy, +4 % v porovnaní s rokom 2020 a +26 % v porovnaní s rokom 2011. Údaje ukazujú, že počet ženských pracovných síl vzrástol viac ako ich mužských kolegov (o 1 % viac mužov v porovnaní s rokom 2020 a o 16 % v porovnaní s rokom 2011).

Spomedzi regiónov EÚ (NUTS1) bol najvyšší podiel žien zamestnaných vo vede a technike v roku 2021 zaznamenaný v Lotyšsku a Litve (oba 63 % jednotlivých regiónov na tejto úrovni podrobnosti), po ktorých nasledovali Veľká dunajská nížina a sever Maďarska, stredný región v Poľsku, Sasko-Anhaltsko v Nemecku a severné a juhovýchodné Bulharsko (všetky 61 %), portugalský región Azory a Estónsko (jediný región na tejto úrovni podrobnosti) so 60 %.

Na opačnom konci škály bol najnižší podiel zaznamenaný na Malte (44 %; jeden región na tejto úrovni detailov), za ktorými nasledujú talianske regióny Juh (46 %), Severovýchod a Severozápad, ako aj Južné Holandsko všetko so 47 %.

Analýza podľa veku ukazuje, že viac ako polovicu (53,3 % alebo 9,4-milióna) zo 17,6-milióna mladých ľudí vo veku 25 až 34 rokov pracujúcich v oblasti vedy a techniky v roku 2021 tvorili ženy. Za desaťročie sa počet žien pracujúcich v tejto oblasti zvýšil o 14,8 %, čo je ekvivalent +1,2-milióna žien. Na porovnanie, počet mužov v tejto oblasti sa od roku 2011 zvýšil o 10,8 % na 8,2-milióna v roku 2021.

V roku 2021 tvorili 45 % zo 68,3-milióna ľudí vo veku 25 až 64 rokov zamestnaných vo vede a technike v EÚ ľudia vo veku od 45 do 64 rokov (viac ako 30,8-milióna), 29 % bolo vo veku od 35 do 44 rokov (19,9-milióna). a 26 % tvorili ľudia vo veku 25 až 34 rokov (17,6-milióna).

Viac informácií:

Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat, zverejnené: 16. 5. 2022, autor: rpa