HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Univerzita Aalto: Univerzitná aliancia spúšťa strategický plán

Aktualita

Scientist at Aalto University.
Unite! Univerzitná sieť pre inovácie, technológie a inžinierstvo. Zdroj: https://www.aalto.fi

Plán obsahuje ciele, odporúčania a činnosti, ktoré môže Univerzita Aalto vo Fínsku a ostatné univerzity aliancie podporiť, aby Unite! stalo európskym motorom otvorenej vedy a inovácií do roku 2023.

Unite! Univerzitná sieť pre inovácie, technológie a inžinierstvo predstavila strategický plán aliancie pre posun smerom k otvorenej vede. Návrh obsahuje súbor cieľov a odporúčaní, ktoré by univerzity a školy mali podporovať, rozvíjať a transformovať do akcií, prerobení návrhov a stimulov, aby sa podporilo prijímanie postupov, princípov a cieľov otvorenej vedy na všetkých partnerských univerzitách aliancie.

Tento strategický plán je usmernením pre lídrov univerzít a regionálnych a národných tvorcov vedeckej a inovačnej politiky, ktorý zabezpečí otvorenosť vedy vo výskumných systémoch univerzít Unite! Ciele a odporúčania zahŕňajú medzinárodný rámec politík a praktík stanovený v odporúčaní UNESCO o tom, ako napredovať v otvorenej vede, ktoré bolo prijaté 23. novembra 2021, a podporovať transparentnosť, dostupnosť, legitímnosť a účasť výskumníkov, študentov, zamestnancov, učiteľov, občanov a iné odborné skupiny vo vede.

Univerzita Aalto vedie pracovný balík „Vytvorenie európskej univerzity otvorenej vedy a inovácií s vysokým dopadom“. Rubén Vicente-Sáez, vedúci pracovného balíka, uvádza, že „prijatie týchto praktík, princípov a cieľov otvorenej vedy v digitálnej ére medzi výskumnými komunitami Unite! zlepší kvalitu akademických a vzdelávacích procesov, šírenia a vytvárania nových vedomostí. Zvýši aj spoločenskú dôveru vo vedu, pričom viac ľudí bude povzbudzovaných k inováciám a podnikaniu a urýchli sa výskumný a inovačný proces s cieľom nájsť riešenia na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja (SDG) stanovených Organizáciou Spojených národov“.

Prečo otvorená veda a inovácie?

Otvorená veda sú transparentné a dostupné poznatky, ktoré sa zdieľajú a rozvíjajú prostredníctvom sietí spolupráce. Zahŕňa zdieľanie nápadov, údajov, metód a výsledkov s miestnymi, národnými, regionálnymi a globálnymi sieťami účastníkov výskumu. Zahŕňa aj produkciu a využitie týchto vedeckých poznatkov v rámci týchto sietí spolupráce.

Otvorené dáta, občianska veda, otvorené protokoly či transdisciplinárne výskumné postupy podľa autorov dokumentu menia procesy tvorby a transferu znalostí, a tým aj prax vedy a inovácií na univerzitách.

Sprievodca obsahuje celkovo 10 odporúčaní založených na 5 hlavných cieľoch, ktorých dosiahnutím bude Unite! európsky hnací motor otvorenej vedy a inovácií:

Cieľ 1. Vypracovať politiku a stratégie otvorenej vedy

Prvé odporúčanie vyzýva univerzity, aby vypracovali alebo zosúladili svoje politiky otvorenej vedy na základe Odporúčania UNESCO o otvorenej vede, ktoré zahŕňa definovanie spoločného súboru zásad, štandardov, cieľov, systému hodnotenia kariéry, stimulov a financovania implementácie otvorenej vedy na univerzitnej úrovni.

Cieľ 2. Zvýšiť otvorenosť digitálnych a fyzických infraštruktúr

Univerzity by mali investovať do digitálnych infraštruktúr, aby mohli zdieľať a vytvárať poznatky medzi svojimi výskumnými komunitami, aby zabezpečili otvorený, etický, legálny a bezpečný prístup k vedeckým poznatkom. Okrem toho by univerzity mali otvoriť svoje fyzické infraštruktúry pre výskum, výučbu a inovácie pre všetkých (vypracovaním potrebných politík prístupu k infraštruktúre a požiadaviek na odbornú prípravu).

Cieľ 3. Propagovať podporné služby pre otvorenú vedu

Dokument nabáda univerzity, aby vytvorili otvorené vedecké jednotky na podporu svojich výskumných komunít v rôznych fázach procesu otvorenej vedy, ako aj na podporu prítomnosti špecialistov na otvorenú vedu na školách, aby poskytovali technickú pomoc a podporovali medzičlánky viacerých zainteresovaných strán pre hraničné spoluvytváranie vedomostí medzi ich výskumnými komunitami.

Cieľ 4. Podporovať otvorenú vedu vo výskumných kariérach

Preskúmaním systémov hodnotenia kariéry tak, aby uznávali spoluvytváranie vedomostí výskumnými pracovníkmi medzi kolaboratívnymi sieťami účastníkov výskumu a zároveň vyzývali na prijatie stimulov na odmeňovanie otvorených procesov a výsledkov vedeckého výskumu.

Cieľ 5. Zvýšiť kompetencie v oblasti otvorených vied

Okrem toho sa univerzity v aliancii vyzývajú, aby podporovali otvorené a viacjazyčné vzdelávacie zdroje otvorenej vedy (programy, kurzy, MOOCS, workshopy a semináre na požiadanie o otvorenej vede) zamerané na ich výskumné komunity a širší svet ako základný kameň európskej Univerzity otvorenej vedy a inovácií.

Metodológia

Tento dokument stavia na SWOT analýze na prijatie postupov otvorenej vedy na siedmich univerzitách Unite! aliancie. Analýza bola vykonaná počas Bootcampu „What is open in open science?“, ktorý sa konal 8. – 9. júna 2021. Aalto viedol tento prvý Unite! Bootcamp H2020, spoločné podujatie zamerané na spoločnú otvorenú vedeckú a inovačnú inštitucionálnu víziu pre alianciu s vysokým dosahom.

Ako uviedol Rubén Vicente-Saez: „Unite! teraz má strategickú cestovnú mapu, ktorá poskytuje dohodnuté odporúčania medzi 7 univerzitami. Každá univerzita sa môže slobodne rozhodnúť, ako ich bude propagovať vo svojej komunite. Unite! H2020-WP6 tím skúma súčasnosť novej vedeckej inštitúcie v digitálnej ére, vybudovať našu otvorenú budúcnosť ako európske univerzity.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.aalto.fi, zverejnené: 23. 3. 2022, autor: rpa