HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Trnavská univerzita otvorila prvé Telemedicínske simulačné centrum

Aktualita

Telemedicínske simulačné centrum TU v Trnave
TSC okrem iného vybavenia disponuje virtuálnym pacientom, ošetrovateľským pacientským simulátorom SUSIE, simulátorom staroby, robotom NAO. Zdroj: https://www.truni.sk

Trnavská univerzita v Trnave slávnostne otvorila Telemedicínske simulačné centrum (TSC TU). V TSC nájdete virtuálneho pacienta, na ktorom je možné sledovať vybrané fyziologické funkcie, akými sú EKG, glykémia, saturácia kyslíkom či krvný tlak. Systém zároveň umožňuje rozširovať množinu monitorovaných funkcií podľa potreby vzdelávacieho procesu a dostupných senzorov. Všetky hodnoty fyziologických funkcií sa prenášajú bezdrôtovo do mobilného telefónu alebo počítača. Nechýba ani simulácia staroby.

Na simulátore sa detailne zbierajú dáta zo simulovaného ošetrovania pacienta s rôznymi diagnózami. Hlavným cieľom vzdelávania pomocou tohoto systému je, aby budúce zdravotné sestry ovládali štandardizované diagnostické, terapeutické a ošetrovateľské postupy. Priestory TSC pozostávajú z miestnosti, v ktorej sú umiestnené pacientske simulátory, z kontrolnej miestnosti, z ktorej bude vyučujúci sledovať prácu študenta a z debriefingovej miestnosti, kde pedagógovia poskytnú svojim študentom spätnú väzbu.

Ako uviedla doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., MPH, prodekanka Fakulty zdravotníctva sociálnej práce Trnavskej univerzity pre študijné záležitosti, rigorózne konania a mobility, zároveň vedúca TSC: „Podmienkou neustáleho skvalitňovania vzdelávania v ošetrovateľstve je implementácia moderných a technicky pokročilých systémov a pomôcok, ktoré zohľadňujú pokrok v tejto oblasti. Trendom ostatnej dekády v oblasti vzdelávania vrátane lekárov a sestier je využívanie takých hardwarových a softwarových nástrojov, ktoré dokážu do veľkej miery simulovať kontakt s pacientom a rozhodovacie postupy v ich ošetrovaní a liečbe.“

Telemedicínske simulačné centrum sa vybudovalo z vlastných zdrojov fakulty a s finančnou podporou:

  • Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – financovanie projektu: Tematická oblasť: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier – finančné prostriedky vo výške 199 999,80 EUR.
  • Trnavského samosprávneho kraja na základe Zmluvy č. 06-N/RDGaOP/0121/2021/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti. – finančné prostriedky vo výške 10 000 EUR.
  • Trnavského samosprávneho kraja v rámci programu „Podpora aktivít organizácií na území Trnavskej župy“ – finančné prostriedky vo výške 3 000 EUR.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk; https://www.truni.sk, zverejnené: 2. 6. 2022, autor: rpa