HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Transfer technológií. Slovensko trpí nízkou inovačnou výkonnosťou

Aktualita

COINTT

O prenose výsledkov výskumu do praxe po prvýkrát hovorili nielen akademici, ale aj zástupcovia biznisu. Konferencia COINTT 2020 síce podľa hlasov odborníkov potvrdzuje fakt, že Slovensko trpí nízkou inovačnou výkonnosťou, ale na strane druhej uznávajú, že duševné vlastníctvo predstavuje pre podnikateľov istú konkurenčnú výhodu. Pre akademickú inštitúciu aj zdroj pasívneho príjmu. 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ako zástupca centrálnej podpory transferu technológií  na národnej úrovni organizovalo už tradičnú medzinárodnú konferenciu k téme ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. Tento rok podujatie zmenilo formát na COINTT 2020. Prispôsobilo sa i aktuálnej pandemickej situácii a podujatie na ktorom počas troch dní v 23 vstupoch vystúpilo 72 rečníkov sa konalo online, prostredníctvom live streamu.  

Ako zhodnotil po ukončení konferencie COINTT 2020 generálny riaditeľ CVTI SR prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.: „Centrum vedecko-technických informácií SR veľmi svedomito pristúpilo k výberu tohtoročných tém a samozrejme kvôli pandemickej situácii aj k formátu celej konferencie. Ukázalo sa, že naše technické kapacity vieme využívať v prospech správnej veci a dnes vieme povedať, že online konferencie s niekoľkými stovkami účastníkov technologicky zvládame. Vytvorili sme priestor a veľmi funkčnú platformu na stretnutie významných predstaviteľov vedy, výskumu ale aj biznisu. To je z môjho pohľadu dôležitým  predpokladom pre rozvoj spomenutých oblastí. CVTI SR sa bude snažiť byť jedným z lídrov v tomto procese.“

O budúcnosti transferu technológií (TT) hovorilo na podujatí  i vedenie najvýznamnejších slovenských technických univerzít. Jeden z rečníkov, Ing. František Simančík, podčiarkol úlohu centier transferu technológií v inovačných ekosystémoch 21. storočia a vyjadril dokonca prianie, že je čas, aby pri TT z vedy do praxe už skutočne niekto zbohatol.

Budúcnosť  TT je podľa neho totiž v uvedomení si významu ochrany duševného vlastníctva, a toho čo to pre univerzitu či vedeckovýskumné pracovisko znamená. Odborníci vnímajú duševné vlastníctvo ako akýsi pasívny príjem pre pracovisko. Možnosť zlepšenia platovej otázky zamestnancov, ale aj vytváranie si dobrého mena. Viacerí účastníci sa vyjadrili, aby sme na Slovensku podporovali export inovácií namiesto exportu mozgov.

Ako uviedol Miroslav Kubiš, vedúci Odboru transferu technológií, CVTI SR: Z pohľadu CVTI SR je významným prínosom konferencie skutočnosť, že sa podarilo vytvoriť priestor, kde spolu komunikujú významní zástupcovia vedy a výskumu z akademickej sféry, zástupcovia výskumu a vývoja z podnikovej sféry a zástupcovia verejných a štátnych inštitúcií, ktoré majú možnosť podporovať výskumno-vývojové spolupráce akademického a súkromného sektora ako aj inovatívnu činnosť v súkromnom sektore. Toto je veľký pokrok oproti situácii spred desiatich rokov, keď CVTI SR prvýkrát organizovalo konferenciu, vtedy užšie zameranú len na transfer technológií z akademického do súkromného sektora.”

Skúsenosti nadobúdané v zahraničí musia dostať priestor na vplývanie pomerov tu na Slovensku. Z  centrálnej pozície národného podporovateľa systematického využívania duševného vlastníctva na pôde akademických inštitúcií vidíme, ako si táto téma na akademických inštitúciách vydobýja priestor, a ako na seba púta väčšiu pozornosť. Veríme, že pri dvadsiatom výročí konferencie budú tí, ktorí dnes tejto téme otvárajú dvere, vo väčšej miere v líderských pozíciách a odtiaľ budú proces zvyšovania inovačného potenciálu slovenských subjektov pozitívne ovplyvňovať,” uzatvoril Kubiš. 

Okrem hlavného organizátora podujatia CVTI SR boli spoluorganizátormi: SIEA, Civitta Slovakia, a. s., SBASARIO.

Záštitu nad konferenciou prevzali Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo hospodárstva SR.

Konferencia bola realizovaná v rámci implementácie národného projektuNárodná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II. Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (www.opii.gov.sk), Investícia do Vašej budúcnosti a spolufinancovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. COINTT 2020 finančne podporili aj SBA a SIEA.

Zdroj: CVTI SR, zverejnené: 23.10.2020, autor: rpa