HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Tematické výzvy EIC Pathfinder Challenges sú otvorené

Aktualita

Európska rada pre inovácie (EIC) spustila 15. júna 2021 ďalšiu sériu výziev, tentokrát na tematicky zamerané projekty prelomového základného výskumu v rámci schémy EIC Pathfinder Challenges. V rámci každej z tém (Challenge) podporí porfólio projektov vybratých tak, aby spoločne skúmali rôzne perspektívy, konkurenčné prístupy či komplementárne aspekty danej témy. K porfóliám sa bude pristupovať proaktívne. Každé tematické portfólio má svojho programového manažéra pre EIC, ktorý naň bude dohliadať a bude zárukou toho, že bude zamerané len na tie projekty od vedy k technológiám, ktoré sú vysoko rizikové, ale zároveň majú najvyšší inovačný potenciál.

Na rok 2021 pôjde o 5 tematických výziev s rozpočtom 132 mil. EUR. Konkrétne ide o tieto témy:

  • Vnútorné vedomie – čo sa zmení, ak systémy budú mať svoje vedomie? Čo bude jeho pridanou hodnotou, napr. čo sa týka výkonu, flexibility, či používateľskej skúsenosti? Táto výzva hľadá teoretické a technologické odpovede na tieto otázky, napr. od nových konceptov vedomia, ktoré sú aplikovateľné na systémy či podobné technológie, či implikácií ako je možné ho zmerať a zostrojiť. Táto výzva v prípade úspechu zásadne zmení spôsob využívania technológií.
  • Nástroje na meranie a stimuláciu aktivity v mozgovom tkanive – táto výzva má za cieľ vyvinúť nové diagnostické a terapeutické technológie využívajúc jedinečné príležitosti, ktoré ponúka nedávny technologický rozvoj (napr. mikroelektronika alebo neinvazívne zobrazovanie) ako aj rapídny pokrok v pochopení vzťahu medzi elektrickými signálmi v centrálnej a periférnej nervovej sústave a poruchami, ktoré majú dopad na pacientov.
  • Vznikajúce technológie v bunkovej a génovej terapii – bunková a génová terapia (CGT) je vysoko konkurenčná oblasť plná výziev a prekážok. Cieľom tejto výzvy je posilniť konkurencieschopnosť a udržateľnosť európskych konzorcií, start-upov a spin-offov v kritických fázach na ceste od objavu k výrobe. Hľadá nové technologické riešenia a/alebo prelomové koncepty, ktoré idú ďaleko za súčasné najmodernejšie technológie. Vítané sú tak návrhy týkajúce sa ako aj netýkajúce sa špecifických ochorení.
  • Nové cesty výroby zeleného vodíka – pre dosiahnutie európskych zelených ambícií bude zelený vodík kľúčový. Táto výzva sa zameriava na nové spôsoby výroby zeleného vodíka v rôznej miere (od malej až po veľkú), ktoré sú celkom založené na obnoviteľných zdrojoch a netoxických a nekritických surovinách. Riešenia by tiež mali do seba zahrnúť možnosti párovania a integrácie systémov medzi odvetviami a uľahčiť implementáciu princípov obehového hospodárstva, eventuálne s koprodukciou dekarbonizovaných chemikálií.
  • Vyrábané živé materiály – táto výzva sa snaží o využitie potenciálu prírody vyrábať hmotu. Cieli na nové technológie a platformy pre výrobu živých materiálov na požiadanie s prediktívnymi dynamickými funkciami, tvarmi a množstvami. Výskumné tímy prepájajúce syntetickú biológiu, materiálové a riadiace inžinierstvo, umelú inteligenciu, morfogenézu ako aj etické, právne a spoločenské aspekty budú mať za úlohu vytvoriť v kontrolovanom režime minimálne dva rôzne živé materiály (napr. s rôznymi aplikáciami, mierou a kompozíciou buniek).

Každá z tém má svojho sprievodcu, v ktorom je bližšie popísaná (tzv. Challenge guide) a ktorý je k dispozícii na web stránke každej výzvy. V tematických výzvach EIC Pathfinder môže o podporu žiadať buď konzorcium alebo aj žiadateľ jednotlivec. Podrobné podmienky sú špecifikované v každej z tém, ako aj v Pracovnom programe EIC. Projekty môžu žiadať o podporu do 4 mil. EUR, pričom majú nárok na úhradu 100% oprávnených nákladov. EIC Pathfinder Challenges financuje aktivity základného výskumu od TRL 2 až po TRL 4.

Na webových stránkach EIC je k dispozícii aj formulár projektového návrhu v .doc, ktorý má 25 strán.

Výzvy sú otvorené do 27. októbra 2021. Projektové návrhy sa podávajú prostredníctvom portálu Funding & Tender Opportunities.

Viac informácií o EIC je k dispozícii v sekcii Európska rada pre inovácie.

Zdroj: EK, zverejnené: 21.6.2021, autor: lda