HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SwafS Knowledge Day & Brokerage Event – zverejnené prezentácie + videozáznam

Aktualita

Posledné výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci oblasti Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť (SwafS) sa otvoria už dňa 10. decembra 2019. Berúc do úvahy túto skutočnosť organizuje sieť SiS.net 2 zaujímavé podporné akcie.

Obe podujatia sa uskutočnisa vo Varšave v Poľsku. Prvý deň je Dňom znalostí, ktorý sa uskutoční o deň skôr t.j. dňa 14. októbra 2019. Následne bude Burza partnerov dňa 15.10.2019 (Brockerage event). Prezentácie z podujatia sú už zverejnené.


Deň znalostí (1. deň) bude zameraný na všetky témy, ktoré súvisia s poslednými výzvami na predkladanie projektových návrhov v oblasti SwafS v rámci programu Horizont 2020, taktiež bude určený pre žiadateľov o projekty SwafS, ako aj pre ďalších stakeholderov (vrátane NCP). Bude slúžiť aj ako informačný deň so školeniami týkajúcimi sa najužitočnejších tém dôležitých pre žiadateľov o SwafS.
Brockerage event (2. deň) umožní účastníkom zúčastniť sa na vopred dohodnutých stretnutiach s ďalšími účastníkmi s cieľom identifikovať možných spolupracovníkov, ktorí uľahčia zostavenie konzorcií pre projekty v oblasti SwafS. Počas tohto dňa budú mať koordinátori projektov aktívne hľadajúci projektových partnerov možnosť predstaviť svoj projektový zámer/nápad prostredníctvom krátkych flash prezentácií.

Ďalšie takéto podujatie „Knowledge Day & Brokerage Event“ je naplánované na december / január 2020 v Bruseli a bude tiež organizované sieťou SiS.Net.

Časový harmonogram podujatí:
14.10. – Deň 1 (Deň znalostí): 12:30-18:00h.
15.10. – Deň 2 (Burza partnerov): 09:00-14:30h.

Dôvody, prečo by ste sa mali zúčastniť podujatia:
 účastníci tohto podujatia budú mať ďalšie 2 mesiace na prípravu na výzvu SwafS, ktorá sa otvorí 10. decembra 2019,
 EK už potvrdila svoju účasť a ochotu predstaviť témy pre nadchádzajúce výzvy na predloženie projektových návrhov SwafS, ako aj programu Horizon Europe,
 stretnúť sa a vypočuť si zaujímavé a inšpiratívnych rečníkov z oblasti SwafS,
 byť motivovaný a zviditeľňovať sa,
Podujatia sa uskutočnia v konferenčnom centre Vedeckého centra Copernicus.