HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Švajčiarsko oznámilo svoju podporu Globálnemu partnerstvu pre vzdelávanie na obdobie 2021 – 2025

Aktualita

Švajčiarsko oznámilo príspevok 52-miliónov CHF na obdobie 2021 – 2025 na Globálnom summite vzdelávania (GPE), ktorý sa konal 28. – 29. júla 2021 v Londýne. Zaviazanie sa k spravodlivým, inkluzívnym a krízam odolným vzdelávacím systémom je jednou z priorít Švajčiarska v rámci GPE.

„Zdvihnite ruku“, aby sa urýchlil prístup ku kvalitnému vzdelávaniu v rozvojových krajinách, kde krízu v oblasti vzdelávania zhoršila pandémia COVID-19. V zásade ide o výzvu, ktorú spustil GPE, najväčší fond na svete zameraný na posilnenie a financovanie vzdelávania v krajinách s nízkymi príjmami. Federálna rada vo Švajčiarsku 11. júna 2021 rozhodla o obnovení svojho príspevku do fondu so sľubom 52-miliónov CHF. Podporu oznámila 29. júla 2021 na globálnom samite o vzdelávaní v Londýne Patricia Danzi, riaditeľka Švajčiarskej agentúry pre rozvoj a spoluprácu (SDC) pri federálnom ministerstve zahraničných vecí (FDFA). Ako vysvetlila Danzi: „Bez vzdelávania neexistuje rovnosť, prosperita a udržateľný rozvoj.“ GPE hrá kľúčovú úlohu pri implementácii cieľa trvalo udržateľného rozvoja Agendy 2030 pre vzdelávanie a je prioritným multilaterálnym fondom pre vzdelávanie v švajčiarskej stratégii medzinárodnej spolupráce 2021 – 2024.

Švajčiarsko zdieľa svoje ciele na mnohostrannej úrovni

Napriek obnovenému úsiliu o zvýšenie univerzálneho prístupu ku kvalitnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu OSN uvádza, že 258-miliónov detí a mladých ľudí je oň dnes stále pripravených. Asi 127-miliónov z nich žije v oblastiach postihnutých krízou alebo konfliktom. Bežnou výzvou zostáva aj zabezpečenie kvality vzdelávania. Napríklad v subsaharskej Afrike Svetová banka uvádza, že takmer 60 % žiakov nevie čítať a písať do konca základnej školy. Odhaduje sa, že polovica populácie Afriky bude mať do roku 2050 menej ako 15 rokov, čím je ešte dôležitejšie dosiahnuť čo najrýchlejšie inkluzívne a kvalitné vzdelávanie.

Švajčiarsko vo svojej stratégii medzinárodnej spolupráce uznáva, že vzdelávanie je základnou súčasťou ľudského rozvoja: je kľúčovým činiteľom pri znižovaní chudoby a hrá zásadnú úlohu v oblasti rodovej rovnosti, hospodárskeho rozvoja a spravodlivej účasti na sociálnom a politickom živote. Priority Švajčiarska a ciele GPE sú zosúladené v niekoľkých oblastiach: medzi ne patrí posilnenie verejného vzdelávania, rovnosť príležitostí a mobilizácia verejných a súkromných subjektov s cieľom poskytovať inovácie a financovanie vzdelávania.

Priority Švajčiarska na GPE na obdobie 2021 – 2025

Na obdobie rokov 2021 – 2025 sa Švajčiarsko v rámci predstavenstva GPE zasadzuje za to, aby systémy vzdelávania zahŕňali marginalizované deti z menšín alebo utečeneckých skupín, ako aj vzdelávanie dievčat a väčšiu koordináciu medzi humanitárnou a rozvojovou pomocou. Cieľom tohto „spojenia“ je zabezpečiť, aby deti mali počas humanitárnych kríz a konfliktov stále prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. UNESCO odhaduje, že v dôsledku zatvárania škôl spôsobeného pandémiou COVID-19 môže predčasne ukončiť školskú dochádzku viac ako 20-miliónov detí, pričom ekonomické dôsledky pandémie môžu do roku 2022 spôsobiť, že pomoc na vzdelávanie ako celok klesne o 12 %. Snahy o podporu prístupu k spravodlivému a kvalitnému vzdelávaniu sa riadia heslom „Nikoho nenechať bokom“. Švajčiarsko sa vo svojej práci na GPE snaží podporovať aj lepšie financovanie vzdelávania, efektívnejšiu správu a vzdelávací obsah, ktorý je relevantný pre trvalo udržateľný rozvoj.

Medzi partnerov GPE patrí takmer 70 rozvojových krajín a približne 30 darcov, ako aj mnohostranné organizácie, mimovládne organizácie a ďalšie organizácie občianskej spoločnosti, ako sú odbory učiteľov, nadácie a spoločnosti zo súkromného sektora. V reakcii na pandémiu COVID-19 GPE zmobilizovalo 500-miliónov USD na pomoc takmer 355-miliónom žiakov v ďalšom vzdelávaní. Švajčiarsko poskytuje fondu finančnú podporu od roku 2009.

Viac informácií:

Zdroj: https://www.admin.ch/gov, zverejnené: 3. 8. 2021, autor: rpa