HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Stratégia udržateľného rozvoja BMBF

Aktualita

„Stratégia udržateľného rozvoja“ Nemecka. Zdroj: https://www.bmbf.de

Nemecké Spolkové ministerstvo vzdelávania a výskumu (BMBF) vo svojom tlačovom vyhlásení zo dňa 1. septembra 2023 informovalo o svojej prvej „Stratégii udržateľného rozvoja.“

Hlavy štátov a vlád „Organizácie Spojených národov“ (OSN) nedávno rokovali v New Yorku o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja a strednodobom hodnotení „Agendy 2030.“ V roku 2015 OSN stanovila ambiciózne ciele napredovať do roku 2030 v „Agende na ochranu prírodných zdrojov, sociálnej spravodlivosti a hospodárskeho vývoja na celom svete.“ Vzdelávanie, výskum a inovácie sú kľúčovými nástrojmi na dosiahnutie týchto cieľov udržateľnosti. „Spolkové ministerstvo školstva a výskumu“ (BMBF) teraz po prvýkrát zverejnilo vlastnú stratégiu udržateľnosti. Má tiež posilniť prepojenie so „Spolkovou stratégiou udržateľnosti Nemecka“ a poskytnúť inovatívne impulzy na jej implementáciu. Svojou prvou „Stratégiou udržateľnosti“ chce „Spolkové ministerstvo školstva a výskumu“ (BMBF) poskytnúť nový impulz vo svojej vlastnej práci aj mimo nej. Na tento účel formuluje „Stratégia udržateľnosti“ päť zastrešujúcich princípov a tri konkrétne ciele. Kľúčové bude presadzovanie systémových inovácií, ktoré súčasne podporujú viaceré ciele udržateľnosti. Udržateľnosť je budúca úloha aj budúca príležitosť a preto je dôležitým a hlavným princípom podpory vzdelávania, výskumu a inovácií. Touto „Stratégiou trvalej udržateľnosti“ si „Spolkové ministerstvo školstva a výskumu“ (BMBF) po prvýkrát vo svojej práci dáva systematický rámec pre činnosť na riešenie globálnych cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Spolková ministerka pre vzdelávanie a výskum (BMBF) Bettina Stark-Watzinger zaujala k tejto problematike nasledovné stanovisko: „Ďakujem, že ste si našli čas na prípravu tejto stratégie. Pretože stanovuje nové akcenty, pokiaľ ide o udržateľnosť. Prečo je to potrebné? Pred ôsmimi rokmi prijala globálna komunita „Agendu 2030.“ Odvtedy sa toho udialo veľ, napríklad v oblasti ochrany klímy. Ale už v polovici  tohto diania je jasné, že globálna komunita musí ešte urobiť viac, aby dosiahla 17 stanovených cieľov, pretože sa zatiaľ nepodarilo správne prepojiť tri dimenzie udržateľnosti životného prostredia, ekonomiky a spoločnosti. Potrebujeme klimatickú neutralitu, efektívnejšie využívanie zdrojov a ochranu druhov, ale som o tom presvedčená, že táto premena sa nedá nariadiť zhora. My sa ju musíme snažiť zatraktívniť pre čo najviac ľudí prostredníctvom nových ponúk a produktov. Ak naozaj všetci chceme udržateľnosť, potom sa musíme oveľa viac zamerať na dobré nápady, otvorenosť voči technológiám, príležitosti na inovácie a vytváranie hodnôt. Je nám všetkým jednoznačne jasné, že udržateľnosť je výhra a je najvyšší čas na skutočnú kultúru inovácií pre udržateľnosť. V Nemecku môžeme dosiahnuť pokrok a „Spolkové ministerstvo vzdelávania a výskumu“ (BMBF) chce položiť jeho základy. To je aj dôvod prečo po prvýkrát vytvárame vlastnú „Stratégiu udržateľnosti.“

Stratégia udržateľnosti sleduje tri konkrétne ciele:

1. Posilniť systémové inovačné prístupy, ktoré prinášajú pokrok smerom k niekoľkým cieľom udržateľnosti

2. Efektívnejšie prístupy k financovaniu orientované na misie

3. Pevnejšie zakotviť ciele udržateľnosti v administratívnych procesoch.    

„Stratégia trvalej udržateľnosti BMBF“ je zameraná aj na všetkých občanov, aby sa zúčastnili a zapojili, pretože kultúra inovácií prosperuje zo záväzku každého, aj tých čo pracujú v remeselnej firme, alebo v high-tech startupe, všetky nápady a iniciatívy sú všade žiadané. Len tak možno vytvárať skutočnú pridanú hodnotu. Je obzvlášť dôležité, aby bola udržateľnosť zakotvená ako hlavný princíp na školách, univerzitách a výskumných inštitúciách, pretože vzdelávanie a veda majú jednu vec spoločnú s udržateľnosťou a to je  túžba a dôvera viesť každého jednotlivca aj spoločnosť ako celok, do životaschopnej a progresívnej budúcnosti. Prostredníctvom „Stratégie udržateľnosti“ chce „Spolkové ministerstvo vzdelávania a výskumu“ (BMBF)  presadzovať novú kultúru inovácií pre udržateľnosť. Obzvlášť dôležité je, aby sa udržateľnosť nielen skúmala, ale aby sa o nej premýšľalo už od začiatku, pretože nové nápady a myšlienky posúvajú spoločnosť dopredu aj v každodennej práci. „Spolkové ministerstvo vzdelávania a výskumu“ (BMBF) si stanovilo konkrétne ciele na riešenie udržateľnosti v podpore vzdelávania, výskumu a inovácií. Chce tým povzbudiť všetkých aktérov, najmä na školách, univerzitách a výskumných inštitúciách, aby sa zapojili do tohto procesu udržateľného rozvoja.

Rozhodne implementovať a rozvíjať stratégiu udržateľnosti 

Na implementáciu „Agendy 2030“ a dosiahnutie globálnych cieľov udržateľnosti zostáva ešte sedem rokov. „Spolkové ministerstvo vzdelávania a výskumu“ (BMBF) preberá na seba zodpovednú úlohu. Transformácia smerom k udržateľnosti bude v tomto období aj naďalej naberať na sile. Viac ako kedykoľvek predtým budú dôležité nové technologické a sociálne inovácie, ktoré poskytnú riešenia pre hlavné úlohy transformácie.

Prostredníctvom udržateľnosti k novým cestám vo vzdelávaní, výskume a inováciách

Inovačná kultúra pre udržateľnosť prosperuje zo skutočnosti, že inovatívny duch vo výskumných inštitúciách a univerzitách, start-upoch, malých a stredných podnikoch (MSP), priemysle a rôznorodé procesy sociálnej a politickej transformácie smerom k udržateľnosti sa môžu vzájomne obohacovať. Vyžaduje si to nové inovačné prístupy, systémové inovácie a misijné prístupy s transformačnými cieľmi. Dôležité sú aj nové partnerstvá a partnerské inovácie, ktoré pomáhajú udržateľným a prevratným riešeniam. Prostredníctvom finančných opatrení v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií chce v budúcnosti „Spolkové ministerstvo vzdelávania a výskumu“ (BMBF) ešte výraznejšie podporovať takéto prístupy.

Iniciatíva „Digital Sustainability Innovations“

Postupujúca digitalizácia  prináša so sebou aj významné sociálne zmeny a má tiež dôsledky pre trvalo udržateľný rozvoj. Digitalizácia a prechod k udržateľnej ekonomike a spoločnosti sa preto čoraz viac chápu ako „twin transition“, ako vzájomne prepojené transformácie. Prostredníctvom digitalizácie sa vytvárajú inovácie v oblasti digitálnej udržateľnosti.

„Spolkové ministerstvo vzdelávania a výskumu“ (BMBF) podporuje digitálne inovácie s cieľom klimaticky neutrálnej ekonomiky šetriacej zdroje a vytvára tak podmienky pre celosvetovú priekopnícku úlohu pre „Digital GreenTech“. Samotná digitalizácia si vyžaduje zdroje, najmä na elektrickú energiu a výrobu zodpovedajúcich technických zariadení. Nemecko preto skúma nové riešenia pre energeticky efektívne softvérové a hardvérové systémy, ako aj formy výroby a recyklácie šetriace zdroje pre „Zelené informačné a komunikačné technológie.“

„Spolkové ministerstvo vzdelávania a výskumu“ (BMBF) chce v budúcnosti prispieť na všetkých úrovniach  k ďalšiemu posilňovaniu dimenzie inovačnej politiky udržateľnosti v Nemecku a Európe. Chce najmä zabezpečiť, aby sa vzdelávanie, výskum a inovácie používali ako ústredné páky na implementáciu „Nemeckej stratégie udržateľnosti 2021“ a jej budúci rozvoj v roku 2024. Pri prezentácii ďalšej národnej správy „Voluntary National Review Deutschland“ na politickom fóre „High-Level Political Forum OSN“ v roku 2025 sa bude Nemecko zasadzovať za vysoké zviditeľnenie tém vzdelávania, výskumu a inovácií.

Viac informácií:

Publikácia BMBF: „Nová inovačná kultúra pre udržateľný rozvoj“

Zdroj: https://www.bmbf.de, zverejnené: 25. 10. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa