HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Stratégia excelentnosti výskumu v Nemecku

Aktualita

„Stratégia excelentnosti“ výskumu v Nemecku. Zdroj: https://www.gwk-bonn.de

„Stratégia excelentnosti“ výskumu spája podporu špičkového výskumu s dlhodobými a strategickými investíciami do univerzitného systému.

Ústredným mottom, pod ktorým vystupuje Spolková vláda a vlády Spolkových krajín Nemecka na „Spoločnej vedeckej konferencii“ (GWK) je spoločné posilnenie vedy. Hodnotu vedy, výskumu a výučby nemožno podceňovať pri zabezpečovaní budúcnosti krajiny, pre sociálny pokrok a ekonomický rozvoj, pre prosperitu a schopnosť inovovať, ako aj pre riešenie globálnych výziev. Výskum na univerzitách a neuniverzitných výskumných inštitúciách prispieva ústredným spôsobom k odpovediam na naliehavé otázky budúcnosti. Univerzity prostredníctvom akademickej výučby garantujú vysokokvalifikovanú prípravu a významne tak prispievajú k zabezpečeniu ďalšej generácie odborníkov a manažérov. Investície Spolkovej vlády a vlád Spolkových krajín Nemecka do výskumu a vzdelávania sú dôležitým predpokladom pre poskytovanie dobrých rámcových podmienok pre vedu.

Spolková vláda a vlády Spolkových krajín Nemecka sa v roku 2016 uzniesli na tom, že budú natrvalo podporovať špičkový výskum na nemeckých univerzitách novým programom financovania.

Cieľom je podporovať vedeckú excelentnosť, rozvíjať profily a posilňovať spoluprácu v systéme vedy, trvalo posilniť pozíciu nemeckej vedy v medzinárodnej konkurencii a zviditeľniť ju na medzinárodnej úrovni. Nová etapa financovania je určená na realizáciu špičkových vedeckých úspechov, spresnenie profilu univerzít a podnietenie ešte väčšieho sieťovania a spolupráce vo vednom systéme.

„Stratégia excelentnosti“ výskumu nadväzuje na svoj predchádzajúci program „Iniciatívu excelentnosti“ z rokov 2007 – 2017, čo prispelo významnou mierou k vynikajúcim úspechom vo výskume, posilnilo spoluprácu univerzít s neuniverzitnými partnermi a viedlo k zvýšeniu sieťovania medzi nemeckými univerzitami a univerzitami po celom svete. „Stratégia excelentnosti“ pozostáva z dvoch častí, tzv. línií financovania:

  • „Clusters of Excellence“
  • „University of Excellence“

Výber klastrov a univerzít excelentnosti je založený na vedeckých výberových postupoch. Tieto postupy vykonáva v mene Spolkovej vlády a vlád Spolkových krajín Nemecka „Nemecká výskumná nadácia“ (DFG) a „Vedecká rada“ (WR). Od januára 2019 bolo na počiatočné obdobie siedmich rokov financovaných 57 klastrov excelentnosti. V línii financovania univerzít excelentnosti získalo od novembra 2019 finančné prostriedky zo „Stratégie excelentnosti“ 11 subjektov, z toho 10 individuálnych univerzít a 1 vedecko-výskumné zoskupenie. V novembri 2022 sa Spolková vláda a vlády Spolkových krajín Nemecka na „Spoločnej vedeckej konferencii“ (GWK) rozhodli ďalej rozvíjať „Stratégiu excelentnosti“.

Míľnik v presadzovaní excelentnosti výskumu

„Spoločná vedecká konferencia“ (GWK) opäť stanovila míľnik v presadzovaní excelentnosti výskumu na univerzitách po tom, čo už v novembri 2022 zatraktívnila súťažné podmienky pre druhé kolo financovania z línie financovania „Cluster of Excellence.“ V júni 2023 informovala „Spoločná vedecká konferencia“ (GWK) v Bonne, že o štruktúre 2. kola financovania univerzít excelentnosti od roku 2027 je už rozhodnuté. Dohodlo sa, že komisia excelentnosti, zložená z vedy a politiky, určí začiatkom roka 2024 konkrétnu súťažnú oblasť pre univerzity excelentnosti. Napriek napätej rozpočtovej situácii sa rozhodlo, že Spolková vláda a vlády Spolkových krajín Nemecka dajú ročne k dispozícii celkovo približne 148-miliónov EUR na jedenásť prípadov financovania a až 60-miliónov EUR až na štyri prípady financovania nad jedenásť. 

Predseda GWK Markus Blume, minister pre vedu a umenie Spolkovej krajiny Bavorsko a podpredsedníčka „Spoločnej vedeckej konferencie“ (GWK) Bettina Stark-Watzinger, spolková ministerka pre vzdelávanie a výskum (BMBF) vyjadrili radosť z tejto ďalekosiahlej dohody. Spolková vláda a vlády Spolkových krajín Nemecka podporujú prostredníctvom „Stratégie excelentnosti“ špičkové akademické úspechy na univerzitách v nadväznosti na „Iniciatívu excelentnosti.“

V prvom kole financovania „Stratégie excelentnosti výskumu“ bolo od roku 2019 financovaných celkovo 57 klastrov excelentnosti. V druhom kole financovania môže byť od roku 2026 financovaných až 70 klastrov excelentnosti. V druhej línii financovania „Stratégie excelentnosti“ dostáva od roku 2019 dlhodobé financovanie desať univerzít excelentnosti a jedna sieť excelentnosti, ktoré podlieha kladnému hodnoteniu každých sedem rokov.

Od roku 2026 bude v rámci „Stratégie excelentnosti výskumu“ k dispozícii celkovo 687-miliónov EUR ročne. Faktom zostáva, že 75 % prostriedkov pochádza od Spolkovej vlády a 25 % od príslušnej hostiteľskej Spolkovej krajiny, klastra, alebo univerzity excelentnosti. Pre druhé kolo financovania sa v administratívnej dohode o „Stratégii excelentnosti výskumu“ stanovuje, že v roku 2026 sa uskutoční výzva na predloženie návrhov, aby sa zahájilo financovanie. Ak bude súťažný proces úspešný, do línie financovania univerzít excelentnosti môžu byť zaradené až štyri nové žiadosti. Výzvu na predkladanie návrhov organizuje „Vedecká rada“ (WR). Všetky univerzity alebo združenia, ktoré spĺňajú formálne požiadavky, sú oprávnené podať prihlášku. Rovnako ako v prvom kole prihlášok, je jednotlivá univerzita formálne oprávnená prihlásiť sa vtedy, ak môže preukázať, že získala požadovaný počet dvoch klastrov excelentnosti. Podanie prihlášky, ako siete dvoch, alebo troch spoločne žiadajúcich univerzít, si vyžaduje financovanie aspoň troch klastrov excelentnosti na týchto univerzitách, pričom každá z univerzít zapojených do siete musí mať buď aspoň jeden klaster excelentnosti, alebo musí byť zapojená do spoločného klastra excelentnosti, ako žiadateľ.

Nové pravidlá pre žiadosti v 2. fáze financovania klastrov a univerzít excelentnosti spočívajú najmä v týchto zmenách:

  • Nové dôvody pre zmenu dohody Spolkovej vlády a Spolkových krajín  Nemecka o „Stratégii excelentnosti“        
  • Finančné prostriedky, ktoré budú k dispozícii v 2. fáze financovania „Stratégie excelentnosti“ 
  • Forma podpory univerzitných združení      
  • Úloha interdisciplinarity v klastroch excelentnosti                                                                                                           
  • Zabezpečovanie kvality ako súčasť „Stratégie excelentnosti“

Stratégia excelentnosti výskumu v Nemecku. Zdroj: https://www.exzellenzstrategie.de

Viac informácií:

Förderlinie Exzellenzcluster: Gesamtliste der geförderten Projekte

Die Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder

Förderlinie Exzellenzuniversitäten: Gesamtliste der geförderten Universitäten und des Universitätsverbunds

Gemeinsam für Wissenschaft und Forschung

Zdroj: https://www.exzellenzstrategie.de; https://www.gwk-bonn.de, zverejnené: 24. 10. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa