HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Stakeholder workshop pre nový rámcový program Horizont Európa

Aktualita

Dňa 29. októbra 2019 sa v Technologickom centre AV ČR v Prahe v  spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SREurópskou komisiou uskutočnilo  podujatie zamerané na implementačnú stratégiu budúceho rámcového programu Horizont Európa. EK na stretnutí predstavila výsledky nedávno ukončenej verejnej konzultácie na tému implementačných aspektov programu Horizont Európa a spoločne s najväčšími slovenskými a českými príjemcami grantov programu Horizont 2020 prediskutovali navrhované zmeny.

Zástupcovia EK prezentovali najzásadnejšie novinky, ktoré by mal nový rámcový program priniesť. Ide najmä o navrhované misie, európske partnerstvá, synergie s ďalšími európskymi programami a Európsku inovačnú radu. Ďalej sa akcia venovala problematike projektových žiadostí a ich hodnoteniu. Zástupcovia EK odprezentovali aj informácie týkajúce sa auditov v budúcom rámcovom programe a vyzvali účastníkov, aby sa vo svojich domovských inštitúciách zúčastnili pilotnej fázy systémových a procesných auditov, ktoré budú novinkou v programe Horizont Európa. Ďalej boli účastníci oboznámení o pripravovaných zmenách týkajúcich sa osobných nákladov, t. j. o prechode od hodinových sadzieb na denné sadzby a ukončení možnosti vyplácania dodatočnej odmeny. Odznela aj prezentácia o zjednodušených formách financovania, najmä teda o financovaní formou pevnej čiastky (lump sum).

Zástupcovia EK uzavreli celodennú akciu prezentáciou na tému komunikácia a reportovanie. Upozornili, že na diseminačné a komunikačné aktivity bude kladený zvýšený dôraz a v pripravovanom rámcovom programe budú mať príjemcovia povinnosť reportovať určité aspekty projektu aj po jeho ukončení.

Všetky prezentácie z akcie sú dostupné nižšie (vo formáte pdf).

Novinky v programe Horizont Európa

Podávanie projektových návrhov a ich hodnotenie v programe Horizont Európa

Ex-ante a ex-post kontroly v programoch Horizont 2020 a Horizont Európa

Horizont Európa: zjednodušené formy nákladov

Personálne náklady v programe Horizont Európa

Implementácia programu Horizont Európa: reporting a komunikácia

Viac informácií o pripravovanom rámcovom programe Horizont Európa je k dispozícii v sekcii Horizon Europe.

Zdroj: TC AV CZ, zverejnené: 8.11.2019, autor: lda