HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Sprístupnenie zariadení JRC záujemcom

Aktualita

Spojené výskumné centrum Európskej komisie (JRC) zverejnilo dňa 26. júna výzvu na vyjadrenie záujmu o prístup do vedeckých laboratórií a zariadení  JRC pre externých používateľov z akademických a výskumných organizácií, priemyslu, MSP a ďalšie subjekty.

V rámci tejto pilotnej akcie JRC sprístupní 3 zo svojich 41 zariadení v týchto oblastiach:

 

·         Bezpečnosť budov (ELSA-Reaction Wall and ELSA-HopLab)

·         Nanobiotechnológie (NanoBiotech Lab)

 

Viac informácií nájdete na ich stránke. Zvyšných 38 zariadení bude postupne poskytovať prístup od roku 2018. Informácie sa budú zverejnňovať na tejto stránke.

Podmienky a kritériá prístupu

Spoločné výskumné centrum ponúkne prístup k svojim nejadrovým zariadeniam výskumníkom a vedeckým pracovníkom z členských štátov EÚ, kandidátskych krajín a krajín pridružených k výskumnému programu EÚ Horizont 2020. V prípade jadrových zariadení sa Spoločné výskumné centrum otvorí členským štátom EÚ, kandidátskym krajinám. Podmienky stanovené v príslušnej dohode alebo rozhodnutí) a krajiny pridružené k výskumnému programu Euratomu.

Do výskumných infraštruktúr Spoločného výskumného centra budú dva druhy prístupu:

Prvý (založený na relevantnosti) je založený na vedeckom a sociálno-ekonomickom význame navrhovaného projektu a zahŕňa výberový proces výberového konania na základe výzvy na predkladanie návrhov. Tento typ prístupu je zameraný predovšetkým na univerzity, výskumné inštitúcie a malé a stredné podniky (MSP) v oblastiach spojených so strategickými prioritami JRC a prioritami EÚ spojenými so štandardizáciou, integráciou a súdržnosťou, udržateľným rastom a konkurencieschopnosťou. V rámci tohto typu prístupu sú užívatelia povinní pokryť všetky dodatočné náklady, ktoré SVC znáša, zatiaľ čo prístup k jadrovým výskumným zariadeniam je možné poskytnúť bezplatne.

Druhý typ prístupu (zameraný na trh) je zameraný predovšetkým na priemyselné a neziskové inštitúcie a predpokladá uhradenie úplných nákladov na prístup.