HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Správa z konferencie: „Ending Gender Based Violence in Academia 2022: Toward Gender-Equal, Safe and Inclusive Research and Higher Education“

Aktualita

V dňoch 24.11. a 25.11.2022 sa v rámci Českého predsedníctva Rady Európskej únie v Prahe uskutočnila medzinárodná konferencia: „Ukončenie rodovo podmieneného násilia v akademickom prostredí: „Na ceste k rodovo rovnému, bezpečnému a inkluzívnemu výskumu a vysokoškolskému vzdelávaniu„. Podujatie sa konalo pod záštitou Sociologického inštitútu Českej akadémie vied, národného kontaktného centra Gender a veda, Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky a Úradu vlády Českej republiky. Na konferencii sa prezentovali alarmujúce dáta o pretrvávajúcom a škodlivom probléme rodovo podmieneného násilia na akademickej pôde vrátane sexuálneho obťažovania. Existujúce štúdie a politické dokumenty uvádzajú potrebu koordinácie politík v tejto oblasti.

Európska komisia na konferencii adresovala neodkladnú požiadavku budovania infraštruktúry na riešenie tohto problému. Rodovo podmienené násilie je jednou z piatich odporúčaných tematických oblastí plánov rodovej rovnosti v rámci kritéria oprávnenosti programu Horizont Európa. Problematika odstraňovania rodovo podmieneného násilia je tiež jednou z cieľových oblastí Ľubľanskej deklarácie o rodovej rovnosti vo výskume a inováciách. Chartu podpísali členské štáty EÚ 25.11.2021 ako odozvu na požiadavku koordinácie politík a opatrení Európskej komisie.

Výzva na prijatie opatrení Politickej akcie 5 Agendy ERA

Jedným z cieľov konferencie bolo predstaviť novú politickú akciu Európskeho výskumného priestoru č. 5: „Podpora rodovej rovnosti a posilnenie inkluzívnosti„, ktorej jedným z výstupov je vypracovanie „stratégie boja proti rodovo podmienenému násiliu vrátane sexuálneho obťažovania v európskom výskume a inováciách (VaI) a zabezpečenie rodovej rovnosti v pracovnom prostredí prostredníctvom inštitucionálnych zmien v každej organizácii financujúcej alebo vykonávajúcej výskum“.

V závere konferencie riaditeľka národného centra NKC Gender a veda, Marcela Linková oficiálne spustila Výzvu na prijatie opatrení na ukončenie rodovo podmieneného násilia. Konferencia venovala pozornosť rodovo podmienenému násiliu na úrovni vnútroštátnych orgánov a Európskej komisie, organizácií financujúcich výskum, zastrešujúcich organizácií, ako aj jednotlivých výskumných a vysokoškolských inštitúcií a ich manažmentu, s cieľom finálne dosiahnuť významný pokrok v európskom výskumnom priestore.

Zdroj: https://gbv2022.eu, zverejnené: 29.11.2022, autorka: zst