HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Správa o VÝSLEDKOCH ONLINE KONZULTÁCIE k Horizontu Európa

Aktualita

Europská únia (EU) systematicky konzultovala budúcu podobu a implementačnú stratégiu pripravovaného Horizontu Európa (HEU) so všetkými stakeholdery, ktorí prejavili záujem podieľať sa na príprave HEU. Okrem akcií, ktoré se konali v jednotlivých členských štátoch, resp. skupinách štátov napr. spoločná česko – slovenská aktivita sa konala v Prahe a prezentácie. Konzultácie prebehli aj prostredníctvom online dotazníka pripraveného EK, prezentovaného aj konferencii s názvom „The European Research & Innovation Days“ v Bruseli.

Výsledky online konzultácie aj konferencie EU nájdete v záverečnej správe „Report On The Results Of The Online Consultation“, publikovanej 26. novembra 2019.

Online verejná konzultácia zozbierala medzi júlom a októbrom 2019 celkovo 1.549 odpovedí zo 64 krajín, štatisticky ide o pomerne vysokú výpovednú hodnotu. Ďalšie námety a pripomienky k novému programu boli zozbierané aj na základe stretnutí a workshopov počas Európskych dní pre výskum a inovácie 2019 (European Research and Innovation Days 2019), ktoré sa uskutočnili od 24. do 26. septembra 2019 v Bruseli.

Report deklaruje širokou zhodu medzi respondentmi na väčšinu oblastí. Zaujímavé je, že 41% respondentov online konzultácie pochádzalo z univerzít resp. výskumných organizácií, až 61% všetkých dotazníkov bolo vyplnených za celú organizáciu. Zo Slovenska pochádzalo 15 odpovedí. 

Hlavné odporúčania možno zhrnúť nasledovne:

 • S výhľadom na program Horizont Európa existuje všeobecná výzva na ďalšie zjednodušenie jeho pravidiel (napr. systému výpočtu personálnych nákladov), 64% respondentov by privítalo revíziu súčasných pravidiel uznávania osobných nákladov, hoci sa na R&I Days zdvihla vlna nevôle proti navrhovanej dennej sadzbe v HEU,
 • S ohľadom na pracovné programy, väčšina respondentov dúfa, že výzvy budú menej popisné a menej komplexné tak, aby vznikla rovnováha medzi prístupom bottom-up a top-down,
 • 59% respondentov volá po jednoduchších šablónach pre podávanie projektových návrhov. 51% by si priala kvalitnejšiu spätnú väzbu pre neúspešného žiadateľa tak, aby mal možnosť projekt na základe toho v budúcnosti vylepšiť,
 • 77% respondentov oceňuje návrh, že v modelovej grantové dohode bude tzv. „data sheet“, ktorý bude obsahovať najdôležitejšie informácie o projekte,
 • Hoci sa celkovo volá po zjednodušených formách financovania, pri pilotných lump sum až 42% tých, ktorí sa ho zúčastnili, upozorňujú, že táto forma financovania mala veľký vplyv na to, akým spôsobom konzorcium vypracovalo projektový návrh. V tejto súvislosti sa objavujú obavy, že vzhľadom k logike financovania je možné, že partneri, ktorí poriadne vykonávajú svoje úlohy budú perzekvovaní v prípade, že sa v ich konzorciu vyskytnú i partneri, ktorí neplnia naplánovanú prácu načas,
 • Reportovanie – najväčšie problémy mali príjemcovia s časťami v kontinuálnom reportovaní (vykazovanie diseminácie výsledkov). Celých 84% respondentov je spokojných z terajších prístupom k finančnému reportovaniu.
 • Objavuje sa návrh, aby bolo väčšie prepojenie medzi Certifikátom pre finančné výkazy (CFS, audit 1. stupňa) a auditom 2. stupňa, tj. auditom od EK. Navrhuje sa, aby vznikol zoznam kompetentných CFS audítorov, poprípade, aby i tento audit vykonávala EU,
 • Respondenti taktiež podčiarkli dôležitosť transparentnosti hodnotiacich procedúr a systému výberu externých hodnotiteľov;
 • Mnoho pripomienok vyzdvihlo význam vhodnej komunikácie so žiadateľmi a príjemcami, vrátane spätnej väzby k podaným projektovým návrhom;
 • Respondenti taktiež preukázali vysoký záujem o implementáciu noviniek programu Horizont Európa, najmä pokiaľ sa týkajú Misií a Európskej rady pre inovácie (EIC),
 • Čo se týka diseminácie a využitia výsledkov projektov, respondenti by si želali lepšie podporné mechanizmy a školenia od EU/EK.
 • Alarmujúce je, že iba 2 z 5 dotazovaných využili štatistickú platformu Horizon Dashboard.

Je zaujímavé dodať, že úplná väčšina dopytovaných (72%) využila služby NCP a že panuje všeobecná zhoda názorov v tom, že sieť národnej podpory od kontaktných bodov je dôležitou súčasťou úspechu rámcového programu.

Viac informácií:

30.11.2019, kas