HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Správa o stave výskumu a vývoja v SR za rok 2019

Aktualita

Vláda SR na svojej 63. schôdzi vzala na vedomie informatívny materiál o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike za rok 2019. Materiál, ktorý vypracovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, prináša zaujímavé zistenia, ale aj dôležité odporúčania na zlepšenie stavu.

Dlhodobým problémom slovenskej vedy aj naďalej zostáva jej chronické podfinancovanie. Výdavky na výskum a vývoj boli v roku 2019 na úrovni 0,83 % HDP, čím Slovenská republika výrazne zaostáva za priemerom EÚ, ktorý bol v danom období 1,65 % HDP a vzďaľuje sa naplneniu cieľa 1,2 %, ktorý bol stanovený pre rok 2020 v stratégii RIS3 SK. Vyplýva to zo Správy o stave výskumu a vývoja v SR a jeho porovnaním so zahraničím za rok 2019, ktorú odobril na svojom rokovaní Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

Pre hospodárstvo SR je podpora výskumu a vývoja (VaV) nevyhnutná na zabezpečenie technologického rozvoja a produktov s vyššou pridanou hodnotou. Napriek tomu SR zaznamenáva iba malý pokrok v inováciách. Výdavky SR na VaV do veľkej miery zaostávajú za priemerom EÚ a navyše je využívanie finančných prostriedkov EÚ na VaV na Slovensku neefektívne. V porovnaní s priemerom EÚ sa objem výdavkov na VaV alokovaných do podnikateľského sektora pohybuje na úrovni približne polovice priemeru EÚ.

Kľúčové zistenia:

– Investície slovenského súkromného sektora sú nízke, až 39 % vnútroštátnych investícií v oblasti VaV pochádza zo zahraničných zdrojov financovania, z ktorých až 89 % tvoria fondy EÚ.

– Systém výskumu je roztrieštený, čo znižuje účinnosť verejných investícií do VaV a kvalitu vedeckého výskumu.

– Investície priemyselného sektora do VaV, a to aj zo strany malých a stredných podnikov, sú príliš nízke na to, aby zvýšili výkonnosť v oblasti inovácií.

– Prepojenie medzi akademickým prostredím a súkromným sektorom je slabé.

– Slovenská veda je dlhodobo chronicky podfinancovaná.

Na zlepšenie stavu vedy a výskumu na Slovensku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča (na základe zistených výsledkov) v nasledujúcich obdobiach: 

– zvýšiť investície podnikov do výskumu a vývoja v SR,

– podporovať spoluprácu medzi akademickým prostredím a súkromným podnikateľským sektorom,

– pokračovať v implementácii existujúcich schém podpory VaV,

– vytvárať podmienky na podporu zapojenia SR do rámcových programov EÚ,

– systematicky rozvíjať ľudské zdroje v oblasti vedy a techniky,

– podporiť aktivity excelentnej vedy,

– vytvárať podmienky na podporu návratu odborníkov zo zahraničia do SR,

– zvýšiť účasť v programe Horizont Európa v porovnaní s končiacim programom Horizont 2020.

V správe sa konštatuje, že finančné prostriedky EÚ na výskum a inovácie sa aj naďalej na Slovensku využívajú neefektívne. „Podpora z finančných prostriedkov EÚ na výskum a vývoj viedla k dobudovaniu fyzickej výskumnej a inovačnej infraštruktúry, chýbajú však dostatočné súvisiace finančné prostriedky na údržbu a ľudské zdroje,“ uvádza sa v materiáli. Podľa odporúčania Rady EÚ, ktoré sa týka národného programu reforiem Slovenska na rok 2019, je potrebné zvýšiť súkromné inovačné výstupy a investície do výskumu a vývoja a stimulovať výskum a inovácie v podnikoch.

Za posun vpred možno považovať schválenie alebo vypracovanie niekoľkých dokumentov dôležitých pre zlepšenie riadenia výskumu a vývoja. „Silná stránka slovenského výskumného a vývojového systému sa nachádza v ľudských zdrojoch. Pozitívnymi prvkami v európskom meradle sú vysoký podiel nových absolventov doktorandského štúdia a podiel mladých ľudí s ukončeným stredoškolským vzdelávaním,“ konštatuje sa v materiáli. Slabé prepojenie medzi súkromným sektorom a akademickým prostredím patrí medzi hlavné výzvy slovenského výskumného a inovačného systému.

Systém slovenskej vedy a techniky disponuje využiteľným potenciálom funkčných schém podpory výskumu a vývoja, avšak pre ich využitie v plnej miere je potrebné posilniť ich financovanie. „Zvýšenie miery financovania existujúcich schém by umožnilo taktiež súvzťažne zvýšiť mieru zapojenia podnikateľského sektora do financovania výskumu a vývoja a priame uplatnenie výsledkov v praxi. Vyššia účasť podnikateľského sektora v spolupráci s akademickým sektorom vytvorí vhodné podmienky pre rozvoj mladých vedeckých pracovníkov s víziou ich ďalšieho profesijného rastu v prostredí špičkového výskumu a vývoja,“ píše sa v materiáli.

Z materiálu vyplýva, že je potrebné posilňovať účasť SR v komunitárnych programoch EÚ v záujme zvýšenia participácie slovenských inštitúcií a posilnenia čerpania finančných prostriedkov.

Zdroj: https://innonews.blog; TASR; Deloitte, zverejnené: 1.2.2021, autor: rpa