HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Správa o stave MSP na Slovensku v roku 2019

Aktualita

Správa o stave MSP v SR v roku 2019 poskytuje prehľad o najpodstatnejších legislatívnych zmenách s vplyvom na MSP v sledovanom období.

V správe sa okrem iného uvádza, že podpora malým a stredným podnikom sa v uplynulom roku uskutočňovala predovšetkým priamou formou (viac ako 86 % na celkovej podpore MSP). Celkové reálne čerpanie bolo v  porovnaní s rokom 2018 vyššie, ale medziročne stratilo na dynamike. Najvýznamnejší podiel na podpore MSP z hľadiska jednotlivých kategórií zastávali úvery alebo pôžičky a kategória dotácie, NFP a granty. Dôležitým ukazovateľom je kontinuálne zlepšovanie prístupu MSP k zdrojom financovania. Napriek tomu, Slovensko naďalej zaostáva za krajinami EÚ vo využívaní grantov a rizikového kapitálu.

V správe je tiež uvedený stručný prehľad vybraných podporných programov pre MSP kreovaných na európskej a národnej úrovni.

Správa o stave malého a stredného podnikania v SR 2019

Zdroj: SBA, zverejnené: 27.10.2020, autor: rpa