HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Správa Európskej komisie o strategickom výhľade 2020

Aktualita

Európska komisia 9. septembra 2020 prijala svoju prvú správu o strategickom predvídaní zameranú na identifikovanie nových výziev a príležitostí na lepšie nasmerovanie strategických rozhodnutí Európskej únie. Strategická prognóza bude informovať hlavné politické iniciatívy. Bude podporovať EK pri navrhovaní politík a právnych predpisov zameraných na budúcnosť, ktoré slúžia tak súčasným potrebám, ako aj dlhodobejším ašpiráciám európskych občanov. Správa za rok 2020 predstavuje dôvody využívania prognózy pri tvorbe politiky EÚ a zavádza komplexný koncept odolnosti EÚ.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen povedala: „V týchto náročných časoch musia politickí vodcovia pozerať doširoka a ďaleko dopredu. Táto správa ukazuje dôležitosť odolnosti pre silné a trvalé zotavenie. Naším cieľom je riadiť potrebné prechody udržateľným, spravodlivým a demokratickým spôsobom.“

Podpredseda Maroš Šefčovič zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a predvídavosť uviedol: „Pandémia vrhla nielen ostré svetlo na naše zraniteľné miesta, ale predstavila príležitosti, ktoré si EÚ nemôže dovoliť nechať ujsť. Potvrdila tiež potrebu urobiť naše politiky založené na dôkazoch, budúcnosti a zameraní na odolnosť. Nemôžeme očakávať, že budúcnosť bude menej rušivá – nové trendy a otrasy budú aj naďalej ovplyvňovať náš život. Prvá správa o strategickom predvídaní preto pripravuje pôdu pre to, ako môžeme zvýšiť odolnosť Európy – posilnením našej otvorenej strategickej autonómie a budovaním spravodlivejšej, klimaticky neutrálnej a digitálne zvrchovanej budúcnosti.“

Vo svetle ambiciózneho plánu obnovy pre Európu sa v strategickej prognóze do roku 2020 posudzuje odolnosť EÚ v štyroch rozmeroch: sociálna a ekonomická, geopolitická, zelená a digitálna. Pre každú dimenziu správa identifikuje kapacity, zraniteľné miesta a príležitosti, ktoré odhalila koronavírusová kríza a ktoré je potrebné riešiť zo strednodobého až dlhodobého hľadiska.Začlenenie strategického predvídania do tvorby politiky EÚ

Strategická prognóza pomáha zlepšovať koncepciu politík, rozvíjať stratégie zamerané na budúcnosť a zabezpečiť, aby boli krátkodobé opatrenia v súlade s dlhodobými cieľmi. EK sa už mnoho rokov spolieha na predvídavosť; teraz sa zameriava na začlenenie do všetkých oblastí politiky s cieľom využiť jej strategickú hodnotu. Prvým príkladom je nedávne oznámenie o kritických surovinách, ktorého predvídavosť pomáha posilniť otvorenú strategickú autonómiu EÚ. Uplatňovanie predvídavosti sa dosiahne:

  • systematickým vykonávaním prognostických cvičení pre všetky významné politické iniciatívy;
  • zverejňovaním výhľadových výročných správ o strategických prognózach, analýzou nových trendov a výziev s cieľom informovať o našich politikách a rozhodovaní;
  • podpora rozvoja prognostických kapacít v administratívach EÚ a členských štátov;
  •  budovanie spolupracujúceho a inkluzívneho prognostického spoločenstva s EÚ a medzinárodnými inštitúciami a partnermi.

Monitorovanie odolnosti

Správa o strategickej prognóze do roku 2020 navrhuje prototypy informačných panelov o odolnosti, ktoré majú naštartovať diskusie medzi členskými štátmi a ďalšími kľúčovými zainteresovanými stranami o tom, ako čo najlepšie monitorovať odolnosť. Tieto diskusie môžu pomôcť identifikovať a posúdiť silné a slabé stránky na úrovni EÚ a členských štátov s ohľadom na vznikajúce megatrendy a očakávané výzvy. Môže pomôcť odpovedať na túto otázku: robíme vďaka svojej politike a stratégii obnovy EÚ odolnejšou?Ďalšie kroky:

  • Správa o strategickej prognóze do roku 2020 a jej následníci budú informovať o výročných prejavoch predsedníčky EK von der Leyena o stave Únie a pracovných programoch EK. Budú tiež podkladom pre nadchádzajúce medziinštitucionálne rokovania o vôbec prvom viacročnom programovaní.
  • V rámci zastrešujúcej agendy strategického predvídania budú zmapované politické priority a kľúčové iniciatívy EÚ v pracovných programoch EK, ako aj hlavné prierezové otázky: napríklad otvorená strategická autonómia EÚ pre nový globálny poriadok; budúci potenciál ekologických pracovných miest a požadovaných zručností; a priesečníky zeleného a digitálneho prechodu naprieč politikami.
  • Výročná konferencia o európskom systéme stratégií a politických analýz (ESPAS), ktorá sa uskutoční v novembri 2020, ponúkne príležitosť diskutovať o téme budúcoročnej strategickej správy o prognóze a spustiť celoeurópsku sieť pre prognózy.
  • Vypracovanie scenárov zdieľanej referenčnej prognózy s cieľom informovať budúcu politickú diskusiu, zabezpečiť súdržnosť medzi politikami a slúžiť ako spoločný výhľadový rámec pre politické návrhy. To môže tiež slúžiť ako podklad pre Konferenciu o budúcnosti Európy.

2020 Strategic Foresight Report

Zdroj: EK, zverejnené: 11.9.2020, autor: rpa