HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Spolupráca a networking: Skupina EU-13 a jej účasť na medzinárodnej vede

Aktualita

Pozrite sa zaujímavý článok o účasti EÚ-13 na projektoch ako aj ďaľšie vydanie Newslettera JRC:

  • V období rokov 2007 – 2013 bola celková intenzita medzinárodnej spolupráce krajín skupina EÚ-13 nízka v porovnaní s EÚ-15.
  • V 7. RP mala skupina krajín EÚ-13 nízku účasť a boli opäť z veľkej časti na okraji siete.
  • V rámci EÚ boli krajiny skupiny krajín EÚ-13  bolo mimo základnej skupiny zloženej z krajín EÚ-15. Pokiaľ však ide o siete 7. RP niektoré krajiny (Česká republika, Maďarsko a Poľsko) mali pevnejšie väzby k jadru, ktoré tvoria krajíny EÚ-15.
  • Nemecko je dôležitým kolaboratívnym partnerom pre krajiny skupiny EÚ-13  pre oba spoločné publikácie a účasti FP7. Rakúsko zdá sa, že má dôležitú úlohu smerom  na stredoeurópske krajny.
  • Táto štúdia naznačuje, že je potrebné, aby krajiny skupiny EÚ-13 s cieľom zlepšili medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu, najmä s členskými štátmi EÚ-15.