HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Spoločný podnik pre európske železnice podpísal memorandum o porozumení s RailNetEurope

Aktualita

V rámci švédskeho predsedníctva Európskej únie sa 30. mája 2023 počas Dňa železničnej dopravy v Štokholme uskutočnil podpis memoranda o porozumení medzi RailNetEurope (RNE) a Spoločným podnikom európskych železníc (EU-Rail).

Cieľom memoranda o porozumení je formalizovať spoluprácu medzi RailNetEurope a Spoločným podnikom pre európske železnice. Prostredníctvom tejto dohody sa obe organizácie zaviazali podporovať integrovanú, vysokokapacitnú európsku železničnú sieť odstraňovaním prekážok interoperability a budovaním harmonizovanej funkčnej systémovej architektúry spoločnej pre celý sektor. Spolupráca uľahčená týmto memorandom o porozumení sa bude týkať riadenia dopravy a prideľovania kapacity, výmeny a komunikácie údajov súvisiacich so železnicami, infraštruktúry a služieb s cieľom dosiahnuť vyššiu efektívnosť železničného sektora, rýchlejšie prijímanie a zavádzanie projektov a inovácií a využiť obrovský potenciál digitalizácie a automatizácie na zníženie nákladov železníc, zvýšenie ich kapacity a zvýšenie ich flexibility a spoľahlivosti.

Cieľom memoranda o porozumení je zabezpečiť výmenu poznatkov a spoluprácu v nasledujúcich oblastiach, ktoré sú pre európsky železničný sektor kľúčové:

  • v nadväznosti na mandát na vypracovanie jednotnej prevádzkovej koncepcie a funkčnej, bezpečnej a zabezpečenej systémovej architektúry, ako aj spolupráca s hlavnými oblasťami systému EÚ – železnice, konkrétne FA1 Plánovanie a kontrola riadenia siete a Mobilita a FA5 Udržateľné konkurencieschopné digitálne služby ekologickej železničnej nákladnej dopravy
  • Výskum a vývoj inovatívnych riešení vrátane poskytovania potrebných skúseností a zapojenia sektora a zabezpečenia toho, aby boli koncepcie a navrhnuté riešenia interoperabilné a aby bolo možné staršie riešenia migrovať podľa jasnej stratégie migrácie.
  • Prebiehajúce sektorové iniciatívy, do ktorých sú zapojení aj členovia EU-Rail a RNE, konkrétne digitálne informácie o infraštruktúre, prepracovanie cestovných poriadkov, digitálne riadenie kapacity, digitálne informácie o vlakoch vrátane sledovania a určovania trasy, riadenie dopravy a architektúra IT, ako aj ďalšie témy.

Toto podujatie bolo ideálnou príležitosťou na to, aby európska železničná a dopravná komunita uznala význam automatizácie a digitalizácie železníc a úlohu výskumu a inovácií. Zároveň aj oficiálne začať spoluprácu, ako aj vymeniť si informácie o tom, ako dohoda pomôže plniť ciele Európskej únie v oblasti zelenej dohody a stratégie udržateľnej a inteligentnej mobility.

Zdroj EU-Rail, 31.5.2023, mit