HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Spoločné výskumné centrum (JRC) ponúka prístup k jadrovým výskumným infraštruktúram

Aktualita

JRC otvorilo 11 výziev s uzávierkou do 30. septembra a  15. októbra 2020 na prístup k jadrovým výskumným infraštruktúram.

Laboratory of the Environmental & Mechanical Materials Assessment (EMMA)

[Uzávierka: 15/10/2020]

AMALIA, assessment of nuclear power plants core internals

LILLA, Liquid Lead Laboratory

SMPA, Structural Materials Performance Assessment Laboratories

MCL, Micro-Characterisation Laboratory

European research infrastructure for nuclear reaction, radioactivity, radiation and technology studies in science and applications (EUFRAT)

[Uzávierka: 15/10/2020]

RADMET, Radionuclide Metrology laboratories

GELINA, the JRC Neutron Time-of-Flight Facility

HADES, Underground laboratory for ultra-low level gamma-ray spectrometry]

MONNET, Tandem accelerator based fast neutron source

Actinide User Laboratory (ActUsLab)

[Uzávierka: 30/09/2020]

HC-KA, Hot Cell Laboratory

FMR, Fuels and Materials Research

PAMEC, Properties of Actinide Materials under Extreme Conditions

Tri najmodernejšie laboratóriá sa nachádzajú v Karlsruhe a sú určené na výskum aktinidových materiálov. Aktinidové prvky sú základom jadrových technológií v oblasti energií, prieskumu vesmíru alebo zdravotníctva. Vedci budú môcť vykonávať výskum s cieľom pomôcť vyvinúť nové jadrové zariadenia alebo materiály. JRC sprístupní aj štyri zo svojich európskych zariadení na meranie údajov o jadrovej reakcii a rozklade v meste Geel. Takéto merania pomáhajú zvyšovať bezpečnosť jadrových reaktorov a nakladania s jadrovým odpadom a zvyšujú rádiologickú ochranu občanov a životného prostredia. V Pettene poskytujú štyri výskumné infraštruktúry hosťujúce príležitosti v laboratóriách na mechanické skúšky v okolitom a korozívnom prostredí od kryogénnych po vysoké teploty v makro a mikro škále. Vedci majú možnosť preskúmať vlastnosti materiálov, mechanické a korózne vlastnosti a charakteristiky, aby sa infraštruktúra reaktorov stala bezpečnejšou.

Podrobnejšie informácie

Podmienky a kritériá pre prístup k infraštruktúram

  • vedúce inštitúcie a inštitúcie používateľov (pozri definície ) musia pochádzať z členského štátu EÚ, krajiny pridruženej k výskumnému programu Euratomu (iba Švajčiarsko a Ukrajina)
  • vedúca inštitúcia musí byť z univerzity, výskumnej alebo verejnej inštitúcie alebo z malého a stredného podniku (MSP)
  • etické hľadiská  v súlade s právom EÚ, najmä s čl. 19 nariadenia (EÚ) 1291/2013 a príslušných zákonov a iných právnych predpisov v členských štátoch EÚ
  • formulár na predkladanie návrhov musí byť kompletný a je v súlade s pokynmi

Novinka: JRC môže poskytnúť finančný alebo nepeňažný príspevok na podporu používateľov s cieľom pokryť ich cestovné a stravné náklady súvisiace s  pobytom používateľov, s výhradou dostupnosti finančných prostriedkov, personálu a iných zdrojov používateľom z užívateľských inštitúcií. lokalizovaných v členskom štáte EÚ alebo v krajine pridruženej k výskumnému programu Euratomu (iba Švajčiarsko a Ukrajina).

Zdroj EK, zverejnené 14.7.2020, ivh