HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SME Instrument: účinný nástroj na podporu inovácií

Aktualita

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov SME Instrument (dnes EIC Accelerator) poskytuje účinnú podporu pri rozvoji inovačných projektov. Bolo financovaných viac než 5 000 projektov a značka EÚ pomohla malým a stredným podnikom prilákať ďalšie investície. Audítori však označili aj oblasti, ktoré je potrebné s ohľadom naplánované zriadenie Európskej rady pre inovácie v roku2021 zlepšiť.

Európska komisia spustila SME Instrument v roku 2014 ako nástroj na podporu inovácií v malých a stredných podnikoch a startupoch. Cieľom tohto nástroja s celkovým rozpočtom na obdobie 2014 – 2020 vo výške3 mld. EUR je prekonať nedostatočné financovanie inovácií a zvýšiť komercializáciu výsledkov výskumu v rámci súkromného sektora. Audítori sa zamerali na koncepciu, riadenie a výstupy SME Instrument , aby posúdili, či skutočne podporuje inovácie v malých a stredných podnikoch. Ako konštatujú audítori, je zrejmé, že nástroj poskytuje malým a stredným podnikom a startupom užitočnú a účinnú podporu. Okrem toho ponúka značku EÚ, ktorá projekty zviditeľňuje a pomáha im získať ďalšie investície. Napriek oneskorenému začiatku zabezpečuje tiež prístup k službám podnikateľskej akcelerácie, hoci sa zatiaľ málo využívajú. Audítori navyše zistili, že tieto služby nie sú dostatočne prispôsobené potrebám prijímateľov.

Audítori zistili, že všeobecné vymedzenie pôvodných cieľov nástroja spolu s častými zmenami spôsobili zmätok na strane hlavných aktérov a žiadateľov. Niektorí prijímatelia prostriedkov z SME Instrument pravdepodobne mohli nájsť alternatívne financovanie na trhu.

EIC Accelerator, ktorý nahradí SME Instrument, bude súčasťou Európskej rady pre inovácie v rámci nového programu pre výskum a inovácie Horizont Európa. Na pozadí týchto skutočností predkladajú audítori niekoľko odporúčaní, predovšetkým:

  • zachovať niektoré aspekty jeho koncepcie,
  • zamerať sa na správnych prijímateľov a súčasne rozšíriť jeho zemepisný dosah,
  • zlepšiť výber projektov,
  • posilniť služby podnikateľskej akcelerácie,
  • vytvárať synergie s inými finančnými nástrojmi.

Osobitná správa č.2/2020 SME Instrument v praxi: účinný a inovačný program, ktorý stojí pred výzvami je dostupná na webovom sídle EDA (eca.europa.eu) v 23 jazykoch EÚ.

Zdroj: www.eca.europa.eu, zverejnené: 10.3.2020, autor: lda