HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Slovensko má schválenú stratégiu udržateľného rozvoja do roku 2030

Aktualita

Vláda SR schválila dlhodobú Víziu a stratégiu rozvoja Slovenska do roku 2030, ktorú predložila vicepremiérka Veronika Remišová. Slovensko je v stratégii definované ako „krajina úspešných, udržateľne sa rozvíjajúcich regiónov, ktorá poskytuje kvalitné a bezpečné prostredie pre zdravý a plnohodnotný život všetkých občanov“.

Ako uviedla vicepremiérka Veronika Remišová: „V blízkej budúcnosti bude svet čeliť mnohým novým výzvam a je potrebné sa na ne pripraviť. Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 je národný plán ako to zvládnuť čo najlepšie. Pri príprave tohto dokumentu vznikla široká politická aj odborná zhoda, že tými prioritami sú vzdelanie, environmentálna udržateľnosť ekonomiky, znižovanie chudoby, rozvoj regiónov, právneho štátu a zdravia obyvateľov.“

Vznik dokumentu bol podmienený pristúpením Slovenska k Agende 2030 pre udržateľný rozvoj OSN. Je to dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja štátu, na ktorú nemá vplyv politický volebný cyklus. Má zlepšiť predvídateľnosť verejných politík, efektívnosť využívania verejných zdrojov i stabilitu podnikateľského prostredia.

Dôležitou oblasťou stratégie je rozvoj regiónov, kde sú vytýčené tieto priority (príklady):

Ochrana a rozvoj zdrojov

  • podpora výskumu a inovácií, tvorba pracovných miest s pridanou hodnotou, zelená ekonomika

Udržateľné využívanie prírodných zdrojov

  • znižovanie emisií, skládkovanie komunálnych odpadov dostať na úroveň 10 %, ochrana vôd a pôdy

Posilňovanie regiónov a rozvoj komunít

  • podpora rodiny, zamestnanosť, kvalita verejnej správy, dostupnosť bývania a kvalitných služieb

Ako zdôraznila vicepremiérka Remišová: „Spravodlivý rozvoj regiónov je kľúčom k úspešnej budúcnosti celého Slovenska. Všade si ľudia zaslúžia európsku kvalitu života a prístup ku kvalitnému vzdelaniu, bývaniu, zamestnaniu, čistému životnému prostrediu. Práve stratégia Slovensko 2030 je dobrým plánom ako to v horizonte nadchádzajúceho desaťročia dosiahnuť.“

Slovensko 2030 okrem toho, že je základným implementačným dokumentom Agendy 2030 za Slovenskú republiku, plní tiež úlohu Národnej stratégie regionálneho rozvoja.

Na príprave stratégie Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spolupracovalo so zástupcami občianskej spoločnosti, verejnej správy, súkromného sektora, ako aj akademickej obce. Priority a ciele dlhodobej stratégie udržateľného rozvoja budú ďalej rozpracované v Národnom investičnom pláne, odvetvových stratégiách jednotlivých orgánov ústrednej štátnej správy a tiež v plánoch hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávnych krajov, miest a obcí. Zároveň sú premietnuté do prípravy nového programového obdobia pre čerpanie eurofondov na roky 2021 – 2027.

Viac informácií:

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030

Zdroj: https://www.mirri.gov.sk, zverejnené: 25.1.2021, autor: rpa