HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Slovenské firmy a Seal of Excellence

Aktualita

Seal of Excellence (Známka excelentnosti) je značka kvality, ktorá sa udeľuje projektovým návrhom v programe Horizont 2020, ktoré splnili všetky prísne kritériá výberu, ale nemohli byť financované z dôvodu minutého rozpočtu na danú výzvu.

Táto známka teda označuje tie sľubné projektové návrhy, ktoré si zaslúžia financovanie z alternatívnych zdrojov (verejných alebo súkromných), napr. národných, regionálnych, európskych alebo medzinárodných.

Udeľovaním tejto známky sa Európska komisia snaží o dosiahnutie synergií medzi programom Horizont 2020 a inými zdrojmi financovania (ako sú napr. európske štrukturálne a investičné fondy – EŠIF a iné).

Hodnotenie prebieha na základe troch vymedzených kritérií (excelentnosť, dopad, kvalita a efektívnosť implementácie), pričom v rámci neho sa identifikujú návrhy, ktoré nie sú dostatočne zrelé na financovanie (nedosahujú prah kvality) a tie, ktoré si financovanie zaslúžia (prekračujúce prah kvality). Z týchto kvalitných návrhov totiž získajú financovanie len niektoré, v závislosti od rozpočtu programu Horizont 2020.   

Seal of Excellence sa udeľuje v troch oblastiach programu Horizont 2020: EIC Akcelerátor (bývalý SME Instrument), Marie Sklodowska-Curie Actions Individual FellowshipsTeaming.

V ďalšej časti sa pozrieme, ako stoja v štatistikách Seal of Excellence slovenské firmy žiadajúce v schéme SME Instrument/EIC Akcelerátor.

SME Instrument Fáza 1

V rámci SME Instrument Fázy 1 bolo možné žiadať o grant 50 tis. EUR na realizáciu štúdie uskutočniteľnosti. Od spustenia tejto schémy v roku 2014 až do jej uzavretia v septembri 2019 do nej slovenské firmy podali 495 projektových návrhov (z toho 14 ich bolo podávaných viac ako jeden krát). 21 projektových návrhov uspelo a dostalo financovanie. Kvalitatívne kritériá však splnilo ďalších 27 projektových návrhov, na ktoré však už nezostal rozpočet. Tieto obdržali známku Seal of Excellence. Trinástim z nich sa to podarilo na prvý krát, pričom zvyšných 14 projektových návrhov bolo podaných opätovne.  

SME Instrument fáza 2

V rámci SME Instrument Fázy 2 sa poskytoval firmám grant vo výške 0,5 mil. – 2,5 mil. EUR na hlavnú fázu inovačného projektu. Od októbra 2019 sa tento nástroj obmenil a premenoval sa na EIC Akcelerátor. Hlavnou zmenou bolo zavedenie možnosti žiadať okrem grantu aj o kapitálovú investíciu do firmy do výšky 15 mil. EUR (tzv. zmiešané financovanie). Od roku 2014 až do prvej uzávierky EIC Akcelerátora (9. októbra 2019) podali slovenské firmy v rámci tejto schémy 231 projektových návrhov (z toho 37 bolo podávaných viac ako jeden krát). Z nich 2 boli úspešné a dostali financovanie. Ďalších 60 návrhov splnilo kvalitatívne kritériá a dostalo známku Seal of Excellence (23 návrhov ju získalo na prvý krát, 37 z nich boli projektové návrhy, ktoré boli znovupodané).

Každý členský štát alebo región má možnosť zaviesť podporné schémy financovania, ktoré budú v súlade s vnútroštátnymi pravidlami a pravidlami EÚ zamerané konkrétne na tieto typy návrhov a umožnia poskytnúť alternatívne financovanie. Na Slovensku spustilo výzvu na podporu projektov, ktoré obdržali Seal of Excellence v rámci SME Instrument no nezískali financovanie z EÚ, Ministerstvo hospodárstva SR. Do výzvy sa môžu zapojiť firmy, ktoré obdržali v hodnotiacom procese minimálne 12 bodov. Viac informácií o podmienkach výzvy je k dispozícii na:

Zdroj: Horizon Dashboard, EK, zverejnené: 21.1.2020, autor: lda