HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Skupina reprezentantov štátov CBE JU zahájila svoju činnosť

Aktualita

CBE JU

Svoju činnosť zahájila Skupina reprezentantov štátov ako novovytvorený poradný orgán Správnej rady Spoločného podniku pre obehové hospodárstvo využívajúce biologické materiály – CBE JU.

Členovia Skupiny reprezentantov štátov, SGR CBE JU sa stretli 24. marca 2022 na svojom prvom zasadnutí, kde:

  • zvolili predsedu (PL) a podpredsedu (IT) skupiny,
  • prijali jej rokovací poriadok a
  • diskutovali o zriadení spoločného podniku CBE.

Skupina reprezentantov štátov je jedným z poradných orgánov CBE JU. Skupina poskytuje správnej rade spoločného podniku CBE stanovisko členských štátov EÚ a pridružených krajín k operáciám spoločného podniku CBE, a najmä k:

  • pokrok pri vykonávaní programu,
  • strategický výskumný a inovačný program (SRIA),
  • návrh ročného pracovného plánu a správy o činnosti CBE JU,
  • opatrenia prijaté na riešenie konkrétnych cieľov iniciatívy.

Skupina reprezentantov štátov tiež poskytuje správnej rade CBE informácie o regionálnych a národných výskumných a inovačných programoch a iných iniciatívach zameraných na zlepšenie a zavádzanie príslušných technológií a inovačných riešení s cieľom zabezpečiť komplementárnosť a synergie s programom spoločného podniku CBE.

Zdroj: CBE JU, 28. 3. 2022, nakh