HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Školy môžu získať grant na popularizáciu vedy a techniky formou súťaží

Aktualita

Výzva: PODPORA SÚŤAŽÍ NA POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY. Zdroj: https://www.nadaciapontis.sk

Nadačný fond Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy v Nadácii Pontis vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie žiadostí zameraných na podporu činností v oblasti: PODPORA SÚŤAŽÍ NA POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY. V grantovej výzve budú podporené aktivity a inovatívne prístupy zamerané na vytvorenie súťaží na popularizáciu vedy a techniky pre 2. stupeň základných škôl, na stredných a vysokých školách.

Oprávnení žiadatelia

Oprávneným žiadateľom o získanie podpory môžu byť nasledovné subjekty:

  • právnické osoby so sídlom na území SR:
  1. občianske združenia,
  2. neziskové organizácie,
  3. základné školy,
  4. stredné školy (gymnáziá, stredné odborné školy, stredné priemyselné školy),
  5. vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj,
  6. záujmové združenia právnických osôb,
  7. verejné výskumné inštitúcie.

Výška podpory

V grantovej výzve bude prerozdelených 70 000 €. 

a.) Minimálna výška podpory na jeden projekt: 7 000 €
b.) Maximálna výška podpory na jeden projekt: 15 000 € 

Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy povinné.

Časový harmonogram výzvy

15. 8. 2022 – 4. 10. 2022: Vyhlásenie výzvy a trvanie výzvy

4. 10. 2022 do 23:59: Uzávierka prijímania žiadostí

5. 10. 2022 – 10. 10. 2022: Kontrola žiadostí

11. 10. 2022 – 28. 10. 2022: Hodnotenie žiadostí

31. 10. 2022: Oznámenie výsledkov

1. 11. 2022 – 30. 6. 2023: Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov

15. 7. 2023: Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie projektov

Žiadosť o poskytnutie grantu

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory je nutné vyplniť iba prostredníctvom elektronického formulára umiestnenom na webovom sídle darca.sk. Registráciu a požadované údaje vypĺňa subjekt, ktorý sa uchádza o podporu. Pri registrácii je potrebné vybrať Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis a program PODPORA SÚŤAŽÍ NA POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY.

Povinnými prílohami k žiadosti sú:

  1. Čestné vyhlásenie žiadateľa
  2. ŠTATÚT SÚŤAŽE ALEBO OBDOBNÝ DOKUMENT

Viac informácií

Zdroj: https://www.nadaciapontis.sk, zverejnené: 16. 8. 2022, autor: rpa