HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európska komisia prijala Partnerskú dohodu so Slovenskom na roky 2021 – 2027 v hodnote 12,8-miliardy EUR

Aktualita

Partnerská dohoda SR s EK. Zdroj: https://ec.europa.eu

Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová 18. júla 2022 v Bruseli spolu s eurokomisárkou zodpovednou za politiku súdržnosti a reformy Elisa Ferreira a komisárom pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit oznámili schválenie Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027.

Čo to pre Slovensko znamená?

  • Partnerská dohoda je kľúčový strategický dokument, ktorý určuje, ako sa budú čerpať eurofondy v programovom období. Do roku 2027 budeme môcť čerpať z európskych zdrojov 12,8-miliárd EUR.
  • V prípade SR aktuálna partnerská dohoda predstavuje reformu v riadení eurofondov. V novom programovom období budeme mať namiesto šiestich operačných programov, iba jeden: Program Slovensko.
  • Jeden program a jedny pravidlá sprehľadnia a zjednodušia systém čerpania eurofondov, čím sa zrýchli proces čerpania a zlepší jeho manažment a transparentnosť.

Kam budú eurofondy smerovať?

  • na zelené riešenia a boj proti klimatickej zmene
  • na posilnenie energetickej bezpečnosti Slovenska
  • do sociálnej oblasti a na vzdelávanie
  • na vedu, výskum a inovácie
  • na pokrytie investičných dlhov z minulosti pri budovaní kanalizácie, železníc a vodovodov
  • na zlepšenie životnej úrovne marginalizovaných skupín, kde máme doteraz najlepšie pripravený strategický plán s novou víziou integrovaných komplexných projektov

Do prípravy Partnerskej dohody Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zapojilo stovky aktérov – od ministerstiev, úradov, samospráv, zamestnávateľov a akademickej obce, až po mimovládne organizácie a širokú verejnosť. Hoci dôsledné uplatnenie princípu partnerstva si vyžiadalo čas, spoločná vízia rozvoja krajiny je pri zvyšujúcej sa spoločenskej polarizácii mimoriadne dôležitá. Aj takýmto spôsobom politika súdržnosti EÚ približuje občanov k rozhodovaniu o verejných politikách a o využívaní zdrojov EÚ.

Schválenie partnerskej dohody vytvorilo predpoklad pre skoré ukončenie rokovaní s Európskou komisiou o Programe Slovensko po lete a spustenie prvých výziev.

Vyjadrenia členov kolégia:

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová v tejto súvislosti uviedla: „Dohoda o partnerstve umožňuje Slovensku riešiť najvážnejšie problémy vrátane potreby znížiť závislosť od ruských fosílnych palív, vymaniť sa z krízy spôsobenej pandémiou a vyrovnať vnútorné regionálne rozdiely. Blahoželám, Slovensko, a teším sa na dokončenie tohto programu, aby sme v rámci politiky súdržnosti mohli začať s novými investíciami do konkurencieschopnosti, ochrany životného prostredia a spravodlivosti vašej krajiny.“

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit doplnil: „Vítam túto slovenskú iniciatívu, ktorá chce dosiahnuť, aby pracovníci získali tie správne zručnosti, aby sa rozvíjali sociálne služby a aby sa zlepšili životné podmienky ľudí v núdzi, predovšetkým marginalizovaných rómskych komunít. Takisto ma mimoriadne teší, že partnerská dohoda otvára príležitosti pre novú generáciu programov zameraných na investície pre deti a mladých ľudí v súlade s Európskou zárukou pre deti a zárukou pre mladých ľudí.“

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius dodal: „Táto dohoda o partnerstve podporí Slovensko v prechode na ekologickejšie, obehovejšie a environmentálne uvedomelejšie obchodné postupy, ktoré mu pomôžu vybudovať digitalizovanejšie a udržateľnejšie hospodárstvo. Zároveň prispeje k rozvoju odolného, udržateľného, inovatívneho a nízkouhlíkového odvetvia akvakultúry na Slovensku, ako aj k posilneniu jeho digitálnej transformácie.“

Súvislosti 

Dohoda o partnerstve sa vzťahuje na fondy politiky súdržnosti (EFRR; ESF+, Kohézny fond) vrátane fondov FST a ENRAF a pripravuje pôdu pre implementáciu týchto investícií v praxi.

Zahŕňa 2 národné programy a 11 programov INTERREG (týkajúcich sa územnej spolupráce). Takisto sa v nej stanovuje oprávnenosť a vykonávanie FST v oblastiach, ktoré najviac postihuje klimatická transformácia.

V tejto partnerskej dohode sa zároveň prejavuje silný záväzok Slovenska ku koordinovanému využívaniu fondov politiky súdržnosti a Mechanizmu na podporu obnovy a odolnostii.

V rámci politiky súdržnosti pripravuje každý členský štát v spolupráci s Komisiou partnerskú dohodu, ktorá slúži ako strategický dokument na programovanie investícií z fondov politiky súdržnosti a ENRAF v priebehu viacročného finančného rámca. Zameriava sa na priority EÚ, stanovuje stratégiu a investičné priority, ktoré si určí každý členský štát. Dohoda obsahuje zoznam národných a regionálnych programov, ktoré sa majú vykonať v praxi, vrátane orientačnej ročnej výšky pridelených finančných prostriedkov na každý program.

Partnerská dohoda na roky 2021 – 2027 so Slovenskom je šestnásta v poradí a nasleduje po dohodách uzavretých s GréckomNemeckomRakúskomČeskom,  LitvouFínskomDánskomFrancúzskomŠvédskomHolandskomPoľskomBulharskomCypromPortugalskom a Estónskom.

Viac informácií:

EU Cohesion Policy: Commission adopts €12.8 billion Partnership Agreement with Slovakia for 2021-2027

Zdroj: Stále zastúpenie SR pri EÚ; https://ec.europa.eu; https://europskenoviny.sk, zverejnené: 19. 7. 2022, autor: rpa