HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SAŽP spoločným projektom odštartovala spoluprácu s SPU v Nitre

Aktualita

Projekt spolupráce SAŽP s SPU v Nitre. Zdroj: https://www.sazp.sk

S ponukou spolupráce oslovili Slovenskú agentúru životného prostredia (SAŽP) študenti Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU) ešte koncom roka 2021. Navrhli projekt s názvom SAŽP na Zelenej univerzite v Nitre v rámci predmetu projektový manažment. V súčinnosti s vedením SAŽP projekt dostal reálne kontúry a vzájomné aktivity vyústili do podpísania spoločného Memoranda o pokračujúcej spolupráci medzi SAŽP a SPU.

Študenti SPU navrhli zelený vzdelávací projekt v rámci podpory problematiky udržateľnosti a udržateľného rozvoja. Predstaviť ho prišli osobne do Banskej Bystrice na pozvanie generálneho riaditeľa SAŽP, Michala Maca. V hlavnom sídle agentúry diskutovali o rozsahu a spôsobe realizácie projektu, spoznali prácu environmentálnych expertov a zhotovili audiovizuálnu dokumentáciu. Študenti následne vytvorili plán projektu, reklamný plagát a krátky film, ktorý prezentovali prostredníctvom online podujatia koncom novembra 2021.

Virtuálneho podujatia sa zúčastnilo vrcholové vedenie SAŽP, viac ako 130 študentov a pedagógov z SPU v Nitre. Stretnutie oficiálne otvoril generálny riaditeľ agentúry Michal Maco, ktorý študentom priblížil poslanie a činnosti SAŽP, pričom vyzdvihol potrebu neformálneho vzdelávania v podobe environmentálnej výchovy pre širokú verejnosť. Okrem generálneho riaditeľa sa prednášky zúčastnili aj riaditelia všetkých sekcií SAŽP. Rudolf Navrátil, riaditeľ sekcie environmentálnej informatiky, bližšie predstavil jej hlavné činnosti, ktorými sú zber, spracovanie, publikovanie a sprístupňovanie environmentálných dát, ale aj vývoj a technická prevádzka webových sídiel. Riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky Jana Krajčová študentom vysvetlila, ako sa koordinujú podporné procesy SAŽP, pričom sa zamerala na monitorovanie efektívneho využitia pridelených finančných prostriedkov. Sekcia fondov EÚ zastúpená Petrom Mrázikom sa orientovala na projektové riadenie, implementáciu projektov z OPKŽP a informovanie o ukončených projektoch. Sekciu riadenia projektov SAŽP a legislatívy predstavil jej riaditeľ Adam Stano, ktorý sa venoval podpore štátnej environmentálnej politiky a predstavil ako prebiehajúce, tak aj pripravované environmentálne projekty SAŽP. Riaditeľ sekcie plánu obnovy Matej Kerestúr študentom predstavil oblasti podpory plánu obnovy, bližšie sa venoval najmä komponentu obnovy rodinných domov. Sekcia environmentalistiky v zastúpení Jurajom Bebejom sa zmerala predovšetkým na rozvoj environmentalistiky, ako aj na rozvoj medzinárodnej spolupráce.

Študenti mali možnosť angažovať sa v spoločnej diskusii a na záver sa zapojiť do súťaže, kde mohli získať vecné ceny od SAŽP. Po ukončení projektu však spolupráca medzi oboma subjektmi pokračuje aj naďalej, a to vďaka Memorandu o spolupráci medzi SAŽP a SPU v Nitre, ktoré zabezpečuje udržateľnosť projektu. Memorandum je zamerané na podporu inštitucionálnej spolupráce pri riešení výskumných projektov, vedeckých podujatí, akcií, seminárov, konferencií, letných škôl, vytváranie podmienok pre výučbu, praktické cvičenia a odbornú prax.

Viac informácií:

Video o SAŽP, ktoré je dielom študentov

Zdroj: https://www.sazp.sk, zverejnené: 9. 3. 2022, autor: rpa