HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

S3FOOD: Vouchery na podporu digitalizácie v potravinárstve a poľnohospodárstve

Aktualita

V rámci iniciatívy S3FOOD na podporu digitalizácie sektora potravinárstva a poľnohospodárstva môžu firmy žiadať vouchery až do výšky 180 tisíc eur. Prvá uzávierka je 14. mája 2020.

S3FOOD voucher je určený na finančnú podporu malých a stredných podnikov (MSP) z potravinového výrobného a spracovateľského reťazca, poskytovateľov digitálnych riešení alebo poskytovateľov technológií na testovanie a analýzu budúceho vývoja (napr. analýza trhu, analýza regulačného rámca), na overenie digitálneho riešenia v relevantnom prostredí pre použitie súvisiace s vybranou výzvou potravinárskeho odvetvia a na zavedenie nového digitálneho riešenia v reálnom prostredí na mieste potravinárskej spoločnosti.

Budú podporené 4 typy voucherov:

  1. Travel voucher (650 eur) na jeden MSP za účelom zapojenia sa do medzinárodných aktivít projektu S3FOOD
  2. Exploration voucher (15 tisíc eur) s trvaním realizácie 4 mesiace – uzávierka: 14.5.2020, 15.6.2020, 15.9.2020
  3. Validation voucher (120 tisíc eur) s trvaním realizácie 12 mesiacov – uzávierka: 14.5.2020
  4. Application voucher (180 tisíc eur) s trvaním realizácie 12 mesiacov – uzávierka: 14.5.2020

Viac informácií o výzve

S3FOOD je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorého cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií.

Zdroj: www.s3food.eu, zverejnené: 19.3.2020, autor: IvFi/lda