HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Regióny požadujú premenu hodnotenia inovácií v EÚ

Aktualita

No alternative text description for this image

Regióny EÚ si želajú, aby sa ich štatistické agentúry viac zapájali do zostavovania tabuliek regionálnych inovácií, a vyzývajú Komisiu, aby do dvojročnej správy zahrnula politické odporúčania s cieľom pomôcť regionálnym vládam zlepšiť ich stratégie v oblasti výskumu a vývoja.

Európsky výbor regiónov (Committee of the Regions – CoR) tvrdí, že hodnotiaca tabuľka regionálnych inovácií by mala byť nástrojom na informovanie regiónov EÚ pri rozvoji inovačných ekosystémov a vykonávaní politickej agendy EÚ vrátane Zelenej dohody.

Mikel Irujo, generálny riaditeľ pre zahraničné veci vo vláde regiónu Navarra v Španielsku, tvrdí, že do zberu a vykazovania údajov by mali byť viac zapojené regionálne štatistické služby.

V správe, ktorú vypracoval Irujo a o ktorej sa 12.10.2020 diskutovalo na plenárnom zasadnutí CoR, hovoria regióny EÚ, že komisia by mala obsahovať politické odporúčania. Ako povedal pre Science | Business Irujo: „Rebríček by sa nemal považovať za regionálnu súťaž krásy, musí to byť nástroj na podporu regionálnej integrácie v celej Európe.“

Komisia vydáva regionálnu hodnotiacu tabuľku inovácií, ktorá odráža rozdiely v jednotlivých krajinách a umožňuje regiónom každé dva roky porovnávať sa s náprotivkami v iných členských štátoch ako rozšírenie ročnej hodnotiacej tabuľky inovácií, ktorá meria výkonnosť členských štátov EÚ v oblasti výskumu a vývoja.

V správe CoR sa uvádza, že Európska komisia by mala byť transparentnejšia a mala zverejňovať nespracované údaje spolu s hodnotiacou tabuľkou. „Tento nedostatok transparentnosti by sa mal odstrániť,“ uviedol Irujo.

Správa bola zostavená za pomoci politických expertov z Navarrskej univerzity, ktorí sa zamerali na metodiku použitú pri zostavovaní hodnotiacej tabuľky. Ako dodal Irujo: „Rebríček je najlepší nástroj, ktorý dnes existuje na porovnanie a sledovanie regionálneho rozvoja. Ale spomenieme aj niektoré aspekty, ktoré by sa možno mali skontrolovať.“

Hodnotiaca tabuľka môže byť nepresná, pretože nedostatočné regionálne údaje znamenajú, že komisia bude často extrapolovať z národných údajov. Aj keď mnoho európskych regiónov nemá svoje vlastné štatistické úrady, komisia by mohla viac využívať údaje pochádzajúce priamo z týchto regiónov. Ako povedal Irujo: „V niektorých prípadoch je nedostatok údajov príliš vysoký. V týchto krajinách s regionálnymi štatistickými službami sa domnievame, že by sa mali používať údaje.“

Na ďalšie zvýšenie svojej užitočnosti by sa hodnotiaca tabuľka mala lepšie prepojiť s ostatnými monitorovacími nástrojmi, aby sa jej ukazovatele výkonnosti zosúladili s novými politickými prioritami EÚ, transformáciou hospodárstva prostredníctvom digitalizácie a zelených technológií.

V roku 2019 sa v regionálnom prehľade výsledkov inovácií umiestnil na prvom mieste fínsky región Helsinky-Uusimaa, po ňom švédsky Štokholm a dánsky Hovedstaden. Mnoho regiónov južnej a východnej Európy vrátane Španielska dosiahlo podpriemerné výsledky.

Regióny navrhujú vykonať dôkladnú analýzu s cieľom posúdiť, či sú súčasné ukazovatele vhodné na meranie inovácií, či sú potrebné nové ukazovatele a či by sa malo od iných ukazovateľov upustiť alebo sa im mala prikladať menšia váha.Nástroje EÚ

Hodnotiaca tabuľka musí navyše lepšie vysvetliť, ako sa majú rôzne iniciatívy EÚ v oblasti inovačnej politiky spojiť, aby pomohli regiónom zvýšiť výkonnosť výskumu a vývoja.

Niekoľko iniciatív EÚ na podporu regionálneho rozvoja nie je koordinovaných: inovačný radar, observatórium pre výskum a inovácie, nástroj na podporu politiky, inteligentná špecializácia a ďalšie.


Stratégia „inteligentnej špecializácie“, plán EÚ na pomoc regiónom pri identifikácii a rozvíjaní ich vlastných konkurenčných výhod v oblasti inovácií, bola Komisiou veľmi propagovaná, ale najnovšia hodnotiaca tabuľka to nezmieňuje.

Podľa Iruja sú niektoré z týchto iniciatív zohľadnené v ukazovateľoch hodnotiacej tabuľky, ale Komisia neposkytuje indície o tom, ako by ich regióny mohli využiť na zvýšenie výkonnosti.

Regióny majú obmedzenú kapacitu naučiť sa, ako fungujú systémy financovania a podpory EÚ. Ako povedal Irujo: „Je to naozaj náročné. Je absolútne nemožné dodržiavať všetky stratégie, iniciatívy, siete.“

Regióny chcú, aby Európska komisia rozšírila využitie svojho nástroja na podporu politík na regionálne vlády. Ako na záver uviedol Irujo: „Možno preto, že Komisia je veľmi rozdrobená v rôznych generálnych riaditeľstvách, koordinácia nie je vždy taká dobrá, ako by mala byť.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 15.10.2020, autor: rpa