HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

RDA zverejnila výzvy podporujúce EOSC

Aktualita

Ako súčasť projektu EOSC Future spustila Výskumná dátová aliancia (RDA) výzvy na predkladanie návrhov na zlepšenie rámca technických údajov pre Európsky cloud otvorenej vedy (EOSC).

Zdroj: eosc-portal.eu

Nová výzva EOSC Future Domain Ambassadors #2 podporuje sieť expertov pri integrácií ich disciplinárnej know-how a úspechoch komunity v rámci EOSC.

Aj prostredníctvom tejto výzvy sa projekt EOSC Future usiluje vybudovať taký Európsky cloud pre otvorenú vedu, ktorý reaguje na potreby a realitu rôznych špecifických výskumných komunít v EÚ.

Za týmto účelom EOSC Future Domain Ambassadors #2 oslovuje výskumníkov a vedecké skupiny, aby participovali ako experti a kvalifikovaní sprostredkovatelia na rozvoji EOSC v rámci svojich príslušných komunít.

Táto výzva sa zameriava na uchádzačov, ktorí majú:

 • odborné znalosti v oblasti výskumných infraštruktúr v konkrétnej vedeckej oblasti
 • znalosti prostredia európskej dátovej infraštruktúry
 • komunikačné schopnosti
 • predchádzajúce skúsenosti s aktivitami RDA a záväzok k výstupom RDA

Návrhy k výzve musia obsahovať podrobný plán zvyšovania povedomia a prístupu k EOSC v rámci konkrétnej výskumnej komunity, pričom sa identifikujú:

 • osvetové aktivity súvisiace s konkrétnou komunitou a oblasťou
 • výhody EOSC-u v disciplinárnom kontexte
 • riešenia potencionálych prekážok zapojenia sa do aktivít EOSC

Výskumná dátová aliancia (RDA) uvíta žiadosti osôb, či skupín, ktorých hodnoty a princípy práce sú v súlade s RDA a s princípmi FAIR dát (vyhľadateľné, prístupné, interoperabilné, opakovane použiteľné).

Výzva je otvorená pre širokú škálu uchádzačov z rôznych oblastí, vrátane pomocných alebo vedúcich výskumníkov, dátových profesionálov a vedcov.

Poznámka: Výzva nie je otvorená pre členov konzorcia EOSC Future ani pre žiadateľov pochádzajúcich mimo členských štátov EÚ a pridružených krajín.

Čo je súčasťou grantu ?

V priebehu projektu EOSC Future bude poskytnutých 10 grantov v maximálnej výške príspevku 10 000 EUR.

Žiadosť je možné podať do 15.septembra 2022 (do 16.tej hod.) na uvedenom linku.


RDA cross-disciplinary science adoption grants #2

Zdroj: eosc-portal.eu

V rámci projektu EOSC Future zverejnila RDA tiež výzvu Open Call for cross disciplinary science adoption grants #2, v ktorej nabáda malé komunitné projekty, aby otestovali a prispôsobili medzidisciplinárne postupy v rámci EOSC podľa výstupov a odporúčaní RDA.

Návrhy by mali byť schopné okrem iného preukázať:

 • metodológiu na zefektívnenie interdisciplinárneho výskumu
 • špecifické výhody pre výskumné komunity využívajúce služby EOSC (napr. správa a ukladanie údajov, cloudové služby atď.)
 • príklady alebo získané poznatky týkajúce sa otvorených noriem vychádzajúcich zo štandardov vedeckej komunity a medziodborovej interoperability
 • záväzok k interdisciplinárnej implementácii výstupov a odporúčaní RDA

Podané žiadosti musia predstavovať nielen komunitný výskum špecifický pre vednú disciplínu, no tiež musia poukázať aj na príklady k záväzkom FAIR dát a dátovej interoperability.

V rámci tejto výzvy sa v priebehu projektu EOSC Future udeľujú 4 granty, každý v celkovej výške maximálne 50 000 EUR.

Očakáva sa, že žiadatelia navrhnú koherentný plán šírenia informácií, ktorý pokryje 6-9 mesiacov práce.

Žiadateľmi môžu byť výskumní pracovníci, dátoví vedci, členovia Európskej výskumnej skupiny, organizácií alebo malých a stredných podnikov.

Výzva je pre žiadateľov otvorená do 15.septembra 2022 (do 16.tej hod.).

Podať žiadosť a zistiť viac informácií o výzve je možné na nasledujúcom linku.

Autor: onz, zdroj: eosc-portal.eu