HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Rada by mala prijať stanovisko k reforme hodnotenia výskumu, ale zdôrazňuje, že by sa nemalo prispôsobovať všetkým

Aktualita

Stretnutie k záverom Rady pre reformu hodnotenia výskumu v Európe. Zdroj: https://sciencebusiness.net/

Návrh záverov, ktorý sa má prijať 10. júna 2022, je signálom, že ministri budú klásť dôraz na tlak Komisie na reformy. Zdôraznia však potrebu odrážať rôznorodosť výskumných systémov v členských štátoch.

Členské štáty sú pripravené prijať stanovisko podporujúce reformu hodnotenia výskumu v Európe – ale zdôraznia, že akékoľvek reformy musia brať do úvahy rôznorodosť výskumných systémov v EÚ, uvádza sa v návrhu dokumentu.

Ministri výskumu sa stretnú v piatok 10. júna 2022 v Luxemburgu, aby podpísali závery Rady pre reformu hodnotenia výskumu v Európe spolu so závermi o otvorenej vede, medzinárodnej spolupráci a misiách Horizont Európa.

Kritici tvrdia, že súčasné systémy hodnotenia výskumu sú príliš zamerané na počet článkov, ktoré výskumníci publikujú, pričom kvalita celkovej práce má príliš malú váhu.

Európska komisia od minulého roka presadzuje prepracovanie spôsobu hodnotenia výskumu a plány reformy sú tiež zahrnuté v širšom úsilí o reformu a vytvorenie Európskeho výskumného priestoru (ERA).

Naliehavosť a spôsob, akým Komisia zostavila reformy, sa však v niektorých častiach Európy stretli so skepticizmom, pričom niektoré výskumné organizácie navrhli, že by malo byť na nich, aby sa rozhodli, ako riešiť nedostatky systémov hodnotenia výskumu.

Ministri prikývli na tieto obavy, aby vo svojich piatkových záveroch uznali „rôzne systémy a postupy hodnotenia výskumu, výskumných pracovníkov, výskumné tímy a inštitúcie“, pričom si všimnú aj špecifické rozdiely v prístupe jednotlivých krajín.

Zainteresované strany sa ujímajú vedenia

Diskusia medzi ministrami výskumu v Rade prebieha, keď zainteresované strany v oblasti výskumu a Európska komisia práve pripravujú dohodu o nových zásadách, ktoré by mali podporiť hodnotenie výskumu.

Dokument pripravujú zástupcovia Európskej asociácie univerzít (EUA) a Science Europe spolu s Karen Stroobants, bývalou výskumníčkou v oblasti chémie, ktorá je teraz politickou poradkyňou pre rôzne výskumné inštitúcie v Európe. O podrobnostiach dohody diskutuje aj hlavná skupina 20 výskumných organizácií.

Jeden z členov skupiny, Tobias Grimm, vedúci divízie biologických vied Nemeckej výskumnej nadácie (DFG), uviedol, že závery Rady ukazujú, že členské štáty „zachytili“ obavy z „národných a vedeckých špecifík“.

Politická podpora v Rade tiež signalizuje, že reforma už nie je len prístupom zainteresovaných strán. Ako uviedol Stephane Berghmans, riaditeľ pre výskum a inovácie v EUA: „Ukazuje to, že členské štáty podporujú.“

Po dokončení dohody so zainteresovanými stranami o hodnotení výskumu budú výskumné inštitúcie vyzvané, aby ju podpísali. Berghmans očakáva prvú vlnu signatárov po dokončení dokumentu, ale poznamenáva, že niektoré zainteresované strany o reforme stále nevedia, nevedia o nej dostatočne alebo nemajú právomoc ju podpísať. Ako ďalej uviedol Berghmans: „Nenecháte [všetkých] podpísať [dohodu] v rovnakom čase.“

Zainteresované strany tiež očakávajú, že Komisia sa bude spoliehať na zásady uvedené v dohode pri zavádzaní zmien v spôsobe hodnotenia výskumníkov pre svoj ďalší výskumný a inovačný program, ktorý bude nástupcom Horizontu Európa.

Ako dodal Berghmans: „Ak Komisia podpíše dohodu, a pochybujem, že to neurobí, znamenalo by to, že by ju začali implementovať.“

Tento názor potvrdzuje aj Grimm. Ako uviedol: „Určite by som očakával, že princípy ‚otvorenej vedy a hodnotenia najlepších praktík výskumu‘, ktoré sa práve vyvíjajú na európskej úrovni, budú nejakým spôsobom implementované.“

Závery Rady

Recept členských štátov na vývoj hodnotenia výskumu má päť zložiek.

Po prvé, ministri chcú prehodnotiť rovnováhu medzi kvantitatívnym a kvalitatívnym hodnotením, dať väčšiu váhu kvalitatívnemu hodnoteniu a podporiť zodpovedné používanie kvantitatívnych ukazovateľov.

Po druhé, nové pravidlá sa budú vzťahovať na širšiu škálu výstupov výskumu, nielen na články v časopisoch. Patria sem údaje, softvér, metodiky, protokoly a iné výsledky.

Po tretie, vo svete výskumu je veľká rozmanitosť s rôznymi kariérnymi dráhami, typmi výskumu a inštitúciami a toto všetko by sa malo tiež zvážiť.

Po štvrté, členské štáty chcú, aby etika a integrita zostali v centre evolúcie hodnotenia výskumu a neboli „kompromitované kontrastimulmi“.

Po piate, toto všetko by sa malo robiť pri zabezpečení diverzity a rodovej rovnosti vo vede.

Ale to sa ľahšie povie, ako urobí. Aby sa zabezpečilo, že reformy budú hladké, členské štáty vyzvali Komisiu, aby vykonala analýzu a navrhla riešenia na odstránenie právnych a administratívnych prekážok zmeny na úrovni EÚ, na národnej a nadnárodnej úrovni.

Pokiaľ ide o testovanie nových prístupov, ministri podporia európske aliancie univerzít podporované EÚ, aby fungovali ako testovacie zariadenia pre reformy a spustili pilotné projekty.

Otvorená veda a misie

Ministri výskumu EÚ majú 10. júna 2022  nabitý program.

Kapitola o hodnotení výskumu je súčasťou záverov Rady o otvorenej vede. Druhý súbor záverov načrtne postoj členských štátov k zásadám a hodnotám pre medzinárodnú spoluprácu vo výskume a inováciách, zatiaľ čo tretí sa bude týkať misií Horizont Európa, nového typu výskumného programu oficiálne predstaveného minulý rok, ktorého cieľom je mobilizovať akcie v rámci celého bloku na riešenie piatich naliehavých výziev, od boja proti rakovine až po záchranu oceánov.

Ministri budú diskutovať aj o podpore EÚ pre mladých výskumníkov v čase krízy, ktorá im pomôže vybudovať si udržateľnú kariéru.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 9. 6. 2022, autor: rpa