HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prvé výzvy Marie Curie-Skłodowskej otvorené

Aktualita

Európska komisia spustila 22. júna 2021 výzvy na viaceré z Akcií Marie Curie-Skłodowskej, ktoré sú otvorené pre všetky vedné odbory. Ich cieľom je podporiť ľudské zdroje, mobilitu, ďalšie vzdelávanie a profesijný rast výskumných pracovníkov, ako aj popularizovať vedu a zvýšiť záujem o kariéru výskumníka:

MSCA-calls opened

1. Výzva MSCA Postdoctoral Fellowships 2021

Schéma MSCA Postdoctoral Fellowship financuje projekty individuálnych riešiteľov. Je určená pre výskumných pracovníkov, ktorí majú doktorát a chcú získať nové zručnosti prostredníctvom tréningu a medzinárodnej, interdisciplinárnej a medzi-sektorovej mobility. Cieľom je vybaviť výskumných pracovníkov novými zručnosťami a kompetenciami s cieľom nájsť riešenia súčasných a budúcich výziev, a to cez podporu mobility, odbornej prípravy a networkingu pri realizácii vlastného originálneho výskumného projektu v akejkoľvek oblasti.

Termíny uzávierok na predkladanie projektov: 12 október 2021, 17:00 CET

Celkový rozpočet výzvy: 242 miliónov €

Projektové návrhy sa podávajú prostredníctvom portálu Funding & Tender Opportunities.

2. Výzva MSCA Doctoral Networks 2021

Schéma MSCA Doctoral Networks podporí realizáciu doktorandských programov prostredníctvom partnerstiev organizácií z rôznych odvetví v Európe a mimo nej. Cieľom je vyškoliť kreatívnych, podnikavých, inovatívnych a odolných doktorandov, ktorí sú schopní čeliť súčasným a budúcim výzvam a premeniť vedomosti a nápady na produkty a služby v prospech hospodárstva a spoločnosti.

Uchádzačom môžu byť rôzne partnerstvá univerzít, výskumných inštitúcií a výskumných infraštruktúr, podnikov (vrátane malých a stredných podnikov) a iných sociálno-ekonomických subjektov. Musí sa jednať o najmenej tri nezávislé právne subjekty, každý so sídlom v inom členskom alebo pridruženom štáte programu Horizont Európa. K tomuto minimu sa môže pripojiť akýkoľvek subjekt z ktorejkoľvek tretej krajiny.

Termíny uzávierok na predkladanie projektov: 16 november 2021, 17:00 CET

Celkový rozpočet výzvy: 402.95 miliónov €

Podávanie projektových návrhov na portáli Funding & Tender Opportunities

3. Výzva European Researcher´s Night 2022-23

Cieľom výzvy MSCA and Citizens je prostredníctvom Európskej noci výskumných pracovníkov priblížiť výskum a výskumných pracovníkov širokej verejnosti, predstaviť úlohu vedy pre spoločnosť a ekonomiku, jej vplyv na každodenný život, či zvýšiť záujem mladých ľudí o kariéru výskumníka. Prebieha formou interaktívnych a pútavých podujatí v posledný septembrový piatok, ktoré môžu trvať až dva dni. Pred hlavným podujatím sa môžu organizovať aj prípravné podujatia a súvisiace následné podujatia menšieho rozsahu. Novinkou je, že v rámci trvania projektu môžu byť organizované aj návštevy výskumníkov do škôl, s cieľom komunikovať o spoločenských výzvach a o kľúčovej úlohe výskumu pri ich riešení.

Termíny uzávierok na predkladanie projektov: 07 október 2021, 17:00 CET

Celkový rozpočet výzvy: 15.5 miliónov €

Podávanie projektových návrhov cez portál Funding & Tender Opportunities

Viac informácií o jednotlivých akciách je k dispozícii v sekcii Akcie „Marie Skłodowska-Curie“.

Kontakt v SR pre viac informácii.

Zdroj: EK, zverejnené: 22.6.2021, autor: zur