HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Program LIFE – výzva EK na predkladanie žiadostí o grant

Aktualita

Program LIFE je komunitárnym programom Európskej komisie a členských krajín EÚ pre oblasť životného prostredia a ochranu klímy so zameraním na nasledovné prioritné oblasti:

  • Podprogram  Životné prostredie – zahŕňa 3 prioritné oblasti: životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov, príroda a biodiverzita, správa a informovanie v oblasti životného prostredia,
  • Podprogram Ochrana klímy – zahŕňa 3 prioritné oblasti: zmierňovanie zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy a správa a informovanie v oblasti klímy.

Dňa 28. apríla 2017 bola zverejnená výzva Európskej komisie (EK) na predkladanie žiadostí o grant. Oprávnenými žiadateľmi sú všetky právnické osoby so sídlom v krajine EÚ, teda všetky verejné inštitúcie (orgány územnej samosprávy, verejné vysoké školy a pod.), všetky súkromné organizácie a neziskové organizácie. Maximálna miera financovania projektov v rámci programu LIFE zo strany EK počas trvania prvého viacročného pracovného programu v rokoch 2014-2017 predstavuje úroveň 60% z celkových oprávnených výdavkov projektu. Termíny na predkladanie žiadostí o grant (podľa oblasti podpory od 7.9.2014 do 14.9.2017) a všetky potrebné informácie k výzve sú zverejnené na stránke EK:

 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm

 

Ministerstvo životného prostredia SR ako národný orgán pre program LIFE uskutočnilo informačnú konferenciu LIFE INFO DAY 2017, ktorú slávnostne otvoril minister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos. Do organizácie podujatie sa okrem ministerstva zapojila aj Výkonná agentúra Európskej komisie pre malé a stredné podniky (EASME) spolu s konzorciom NEEMO, zodpovedným za monitorovanie projektov programu LIFE. Konferencie sa aktívne zúčastnili tiež zahraniční hostia, Milina Schumannova z Európskej komisie a Máté Olti z Deloitte Maďarsko. Počas konferencie bola predstavená výzva Európskej komisie na predkladanie žiadostí o grant pre rok 2017 určená pre všetky typy žiadateľov a projektov a odzneli ďalšie zaujímavé informácie. Prezentácie na stiahnutie sú dostupné na tomto odkaze: 

http://www.minzp.sk/sluzby/moznosti-financovania-projektov/projekty-so-zahranicnou-pomocou/life-programovom-obdobi-2014-2020/vyzvy-ek-ramci-programu-life/

 

 

Ministerstvo životného prostredia SR poskytuje spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na už schválené projekty Európskou komisiou. Bližšie informácie o spolufinancovaní nájdete na stránke:

 

https://www.minzp.sk/sluzby/moznosti-financovania-projektov/projekty-so-zahranicnou-pomocou/life-programovom-obdobi-2014-2020/vseobecne-informacie-spolufinancovani-projektov-life-zo-statneho-rozpoctu/

 

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom aktuálnej výzvy EK, podmienok poskytnutia grantu, prípravu žiadosti o grant alebo otázok ohľadom spolufinancovania projektov zo štátneho rozpočtu sa obráťte na zástupcov národného kontaktného bodu pre program LIFE v Slovenskej republike:

 

Mgr. Karin Očenášová, Tel: + 421 906 314 262

Ing. Elena Molnárová, Tel: + 421 906 314 266

                Oddelenie kontroly projektov technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce

                Odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce

                Sekcia environmentálnych programov a projektov

                Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

                Nám. Ľ. Štúra 1, SK-812 35 Bratislava

                Pracovisko: Karloveská 2, 842 02 Bratislava