Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Program LIFE: Zhrnutie slovenských projektov z výzvy na predkladanie návrhov LIFE 2019

ERA Aktualita

life-gocce

Zoznam projektov sa aktualizuje pri podpise nových grantových dohôd; zoznam bude finalizovaný do konca decembra 2020. Projekty sú zoradené podľa krajín vedúceho projektu (koordinátora). Organizácie z danej krajiny môžu byť navyše zapojené do nadnárodných projektov, ktoré sú koordinované v inej krajine.

Zoznam projektov – Slovensko

– Príroda a biodiverzita

Ochrana rastlín a biotopov na Slovensku a v Maďarsku (LIFE endemický PANALP)

Týmto projektom sa mimovládna organizácia BROZ zameriava na šesť druhov rastlín (Linum dolomiticum, Ferula sadleriana, Vincetoxicum pannonicum, Dianthus lumnitzeri, Tephroseris longifolia podruh Moravica a Crambe tataria) a tri typy biotopov suchých trávnych porastov na 17 lokalitách Natura 2000 na Slovensku a sedem v Maďarsko. Ohrozuje ich tlak návštevníkov a zveri, nepôvodné a invázne cudzie druhy, nedostatok tradičného riadenia, extrémne mikroklimatické podmienky, fragmentácia biotopu na menšie navzájom izolované miesta a okrem iného aj malé populácie. Cieľom mimovládnej organizácie je výrazne zlepšiť stav ochrany cieľových rastlín a biotopov pomocou komplexného súboru ochranných opatrení na riešenie týchto hrozieb. Z obnovy nášľapných kameňov, ostrovov s priaznivým prostredím medzi väčšími jadrovými oblasťami, bude mať úžitok aj päť druhov hmyzu, ktoré majú pomôcť jednotlivcom pohybovať sa medzi nimi.

Zhrnutie projektu

Zvyšovanie bezpečnosti elektrickej infraštruktúry pre vtáky (LIFE DUNAJ FREE SKY)

Dunajský koridor a susedné oblasti priťahujú stovky druhov vtákov. Každý rok milióny vtákov sledujú rieku na svojich jarných a jesenných odysejách do a zo vzdialených migračných miest. Existuje však viac ako 2 000 km elektrických vedení nad zemou, ktoré predstavujú vážnu hrozbu. Mimovládna organizácia Ochrana dravcov na Slovensku sa bude usilovať o zníženie úmrtnosti vtákov na elektrických vedeniach, zabráni sa každoročne 1 200 – 2 200 úmrtiam a zvýši populáciu 12 druhov vtákov inštaláciou presmerovačov letu a izoláciou 3 300 nebezpečných stĺpov na elektrických vedeniach a železniciach. To pomôže zastaviť stratu biodiverzity a ekosystémových služieb (okrem iného výroba rastlinných surovín, plodín, výroba biomasy z trávnatých porastov pozdĺž Dunaja). Cieľom mimovládnej organizácie je tiež posilniť spoluprácu a zvýšiť efektívnosť opatrení prijatých na nadnárodnej úrovni.

Zhrnutie projektu

Vytvorenie vhodného biotopu na oživenie upadajúceho sysľa európskeho (LIFE SYSEL)

Kedysi bežné v strednej a východnej Európe, populácia a rozsah biotopov sysľa európskeho klesá. Projekt LIFE bude tento pokles riešiť, bude sa venovať obhospodarovaniu trávnych porastov s cieľom zabezpečiť vhodné biotopy pre tento druh a opätovne spojiť jeho fragmentované miesta. Zintenzívnenie kontaktu a tým aj rozmnožovanie medzi širšou populáciou zlepší genetické zdravie druhu a schopnosť prežiť. Bude sa tiež zaoberať hrozbou dravosti a nedostatku dodávok potravy, inštaláciou vtáčích búdok a kameňa a drevných hromád pri súčasnej výsadbe priaznivých plodín. Taktiež podporí replikácie za pôvodnú cieľovú severozápadnú hraničnú oblasť svojho rozsahu.

Zhrnutie projektu

– Adaptácia na zmenu podnebia

Klimatické inteligentné lesné hospodárstvo pre strednú a východnú Európu (CLIMAFORCELIFE)

Lesné hospodárstvo je potrebné prispôsobiť klimatickým zmenám, aby sa znížili negatívne vplyvy na produkciu dreva aj na ekosystémové služby, ako je kapacita zásobníkov vody, aby sa znížili riziká povodní. Projektový tím CLIMAFORCEELIFE, koordinovaný spoločnosťou WWF Slovensko, zlepší správu lesov v strednej a východnej Európe podporou prechodu na klimaticky inteligentné lesníctvo v prospech ľudí a prírody. Partneri projektu predvedú inovatívne lesnícke opatrenia na Slovensku, v Bulharsku a Maďarsku a vyhodnotia ich ekonomickú uskutočniteľnosť a environmentálne prínosy. Tieto opatrenia zahŕňajú diverzifikovanú výsadbu vrátane druhov stromov odolných voči suchu, selektívny výrub, infraštruktúru zadržiavania vody a diaľkový prieskum zeme na účely posúdenia zdravia lesov. Projektový tím zvýši povedomie o inteligentných metódach podnebia a podporí ich začlenenie do príslušných plánov a politík riadenia lesného hospodárstva a ochrany prírody.

Zhrnutie projektu

Viac informácií

Zdroj: EK, zverejnené: 18.11.2020, autor: rpa