HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Program LIFE: EP schválil dohodu o investovaní 5,4-miliárd EUR do projektov v oblasti klímy a životného prostredia

Aktualita

LIFE - Communication | EASME

Program pre oblasť životného prostredia a klímy (LIFE) 2021 – 2027 sa stane najambicióznejším programom EÚ v oblasti klímy a životného prostredia.

29. apríla 2021 Európsky parlament (EP) oficiálne schválil dohodu s členskými štátmi o programe LIFE, jedinom programe na úrovni EÚ, ktorý sa venuje výlučne životnému prostrediu a klíme. Účinnosť nadobudne spätne od 1. januára 2021.

Program EÚ prispeje k nevyhnutnému prechodu na čisté, obehové, energeticky účinné, nízkouhlíkové a klimaticky odolné hospodárstvo, na ochranu a zlepšenie kvality životného prostredia a na zastavenie a zvrátenie straty biodiverzity.

Celkový rozpočet pridelený na program LIFE v rámci kompromisu o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 je 5,4-miliardy EUR (v súčasných cenách), z čoho 3,5-miliardy EUR bude určených na environmentálne činnosti a 1,9-miliardy EUR na opatrenia v oblasti klímy.

Pri rozhodovaní o tom, čo sa má financovať, by Komisia mala uprednostniť projekty, ktoré okrem iného majú jasný cezhraničný európsky záujem, najvyšší potenciál opakovateľnosti a možnosti, aby sa ich chopil verejný alebo súkromný sektor, alebo mobilizácie najväčších investícií. LIFE tiež podporí využívanie zeleného verejného obstarávania.

Podpora opatrení v oblasti klímy a biodiverzity

Program prispeje k tomu, aby sa opatrenia v oblasti klímy stali kľúčovým aspektom všetkých politík EÚ, a k dosiahnutiu celkového cieľa vynaložiť najmenej 30 % rozpočtu EÚ na ciele v oblasti klímy. LIFE tiež podporí mnoho projektov v oblasti biodiverzity a prispeje k vynaloženiu 7,5 % ročného rozpočtu EÚ na ciele biodiverzity od roku 2024 a 10 % v rokoch 2026 a 2027.

Komisia bude pravidelne monitorovať a podávať správy o uplatňovaní cieľov v oblasti klímy a biodiverzity vrátane sledovania výdavkov.

Spravodajca Nils Torvalds (Renew Europe, FI) uviedol: „Keď sa pozrieme na to, čo sa doteraz dosiahlo v rámci programu LIFE, je zrejmé, že vyšší rozpočet nám môže v budúcnosti pomôcť dosiahnuť ešte viac. Aj keď by som uprednostnil ešte väčší rozpočet pre LIFE, som veľmi rád, že sme dosiahli novú úroveň záväzku voči prírode a klíme, takže program môže naďalej testovať nápady a predstavovať budúce ekologické riešenia. LIFE teraz môže oveľa lepšie mobilizovať ďalšie financovanie akcií v oblasti prírody, klímy a energetiky.“

Program LIFE sa začal v roku 1992 a je jediným programom EÚ zameraným špeciálne na environmentálne a klimatické opatrenia. Z tohto dôvodu hrá rozhodujúcu úlohu pri podpore vykonávania právnych predpisov a politík EÚ v týchto oblastiach spolufinancovaním projektov s európskou pridanou hodnotou.

Viac informácií:

Video z rozpravy v pléne

The future of the LIFE Programme

Zdroj: https://www.europarl.europa.eu, zverejnené: 3. 5. 2021, autor: rpa