HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Príručka – dobrá prax v oblasti energetickej účinnosti

Aktualita

Generálne riaditeľstvo pre energetiku a EASME vydali príručku, v ktorej nájdete vybrané príklady dobrej praxe projektov podporených programami Inteligentná energia – Európa a Horizont 2020. Programy sa zaoberajú kľúčovými oblasťami energetickej efektívnosti, ktoré sú relevantné pre región strednej a juhovýchodnej Európy. Tieto projekty poskytujú príklady opatrení, ktoré už majú alebo sa očakáva, že budú mať významný vplyv v cieľových oblastiach. Výsledky projektu by sa mohli replikovať a využiť na výrazné zvýšenie energetickej účinnosti. 

Príručka s príkladmi dobrej praxe sa zaoberá najmä:   

  • energetickou hospodárnosťou budov
  • efektívnosťou sietí vykurovania a chladenia
  • energetickou chudobou
  • investíciami do energetickej účinnosti
  • energetickou účinnosťou v priemysle a podnikaní
  • zapojením zainteresovaných strán na všetkých úrovniach riadenia na podporu energetickej účinnosti.