HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Pripravuje sa nový európsky inovačný program. Môžete sa vyjadriť aj vy

Aktualita

Európska komisia žiada občanov o ich názory na formovanie novej európskej inovačnej agendy zameranej na riešenie problému škálovania firiem v EÚ. Konzultácia je otvorená do 10. mája 2022.

Pripravovaný dokument Komisie má navrhnúť spôsoby, ako pomôcť väčšiemu počtu európskych startupov rásť. Jeho cieľom bude poskytnúť impulz pre reguláciu naklonenú inováciám, pokusy o prepojenie inovačných ekosystémov v rámci bloku, iniciatívy znižujúce rozdiely medzi najviac a najmenej inovatívnymi európskymi regiónmi a opatrenia na rozvoj a prilákanie talentov.

Online konzultácia je otvorená do 10. mája 2022.

Vyjadrenie spätnej väzby: Have your say on the development of the New European Innovation Agenda

Nový európsky inovačný program

Cieľom nového európskeho inovačného programu je posilniť európsku kapacitu na urýchlenie a osvojenie si inovačných riešení (vrátane vývoja a uplatnenia špičkových technológií). Tieto riešenia sú potrebné na obnovu po pandémii COVID-19, na podporu zelenej a digitálnej transformácie v spoločnosti EÚ a na zabezpečenie otvorenej strategickej autonómie EÚ. Dosiahne sa to spojením politík, investícií a nástrojov do spoločného prístupu s cieľom podnietiť systémové zmeny a dosiahnuť vplyv na všetkých územiach EÚ.

Plánované aktivity nového programu:

  • Iniciatíva týkajúca sa prístupu k financiám s cieľom umožniť opatrenia v regulačnom priestore EÚ, ktoré uľahčia súkromné financovanie a zefektívnia rozsiahle využívanie verejných finančných prostriedkov v európskom inovačnom prostredí. Cieľom je aj prekonať nedostatky v rozširovaní podnikov zvýšením investícií od poskytovateľov súkromného a trpezlivého kapitálu v EÚ, ktorí nie sú dostatočne aktívni v tomto trhovom segmente, a preskúmaním potenciálu duševného vlastníctva v snahe umožniť prístup k financiám.
  • Iniciatíva na podporu vytvárania experimentálnych regulačných prostredí, živých laboratórií a testovacích zariadení s cieľom preskúmať vzájomné prepojenia medzi vznikajúcimi technológiami a regulačnými postupmi a riešiť vnímané výzvy v oblasti inovácií a regulačné prekážky.
  • Iniciatíva týkajúca sa inovačných ekosystémov s cieľom posilniť a prepojiť miestne ekosystémy výskumu a inovácií, najmä tie, v ktorých sa v súčasnosti dosahujú v oblasti inovácií horšie výsledky. Touto iniciatívou by sa mohli zmobilizovať príslušné politiky, nástroje financovania a úsilie zainteresovaných strán o zelenú a digitálnu transformáciu v rámci komplexných regionálnych partnerstiev v oblasti inovácií, čím by prispela k prekonaniu rozdielov v inovácii a pomohla by prepojiť miestne ekosystémy výskumu a inovácií s iniciatívami na úrovni EÚ, ako aj s horizontálnymi a vertikálnymi európskymi hodnotovými reťazcami. Takisto sa ňou uľahčuje prístup k moderným technologickým infraštruktúram pre podniky pôsobiace v oblasti špičkových technológií v celej Európe.
  • Iniciatíva v záujme lepšej tvorby politiky v oblasti inovácií, posilnenia existujúcej informačnej základne, o ktorú sa opiera inovácia (vymedzenie pojmov, údaje a metodika), a to aj aktualizáciou prehľadu výsledkov inovácie, poskytovaním cielenej politickej podpory členským štátom (napr. Nástroj technickej podpory, nástroj politickej podpory programu Horizont a technická pomoc v rámci regionálnej politiky) a zlepšením koordinácie iniciatív inovačnej politiky (napr. fórum EIC).
  • Iniciatíva na rozvoj a udržanie talentu v Európe a zároveň prilákanie nového talentu z krajín mimo EÚ. Jej cieľom je aj vytvoriť priaznivé podmienky pre podnikateľské zmýšľanie a zručnosti, presadzovať inklúziu a rodovú rovnováhu, podporovať podnikanie žien a podnecovať k spolupráci medzi výskumnými organizáciami a priemyslom.

Ďalšie informácie:

Zdroj: EK, eraportal.sk