HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Príležitosti pre SSH výskumníkov

Aktualita

Exitujú ďalšie európske iniciatívy na financovanie výskumu, okrem programu Horizont 2020, ktoré poskytujú iné možnosti financovania sociálno-ekonomických a humanitných vied (SSH). Aktuálne boli publikované otvorené výzvy relevantné pre SSH výskumníkov v rámci ERA-Nets & Joint Programming Initiatives (JPI)! Ide o ERA-Nety, spoločné programové iniciatívy, spoločné technologické iniciatívy alebo iniciatívy podľa článku 185.

ERA-NET Cofund Urban Accessibility a Connectivity (ENUAC) a JPI Urban Europe aktuálne zverejnili nadnárodné výzvy na predkladanie návrhov so silným zameraním na zapojenie sociálnych a humanitných vied (SSH).

Joint Programming Initiatives:

Open Call in JPI Urban Europe – Pre-Proposal Deadline 16 March 2020

ERA-Nets:

Open Call in ERA-NET RUS Plus – Deadline 31 January 2020

Open Call in ERA-NET Cofund: 1st ICT-AGRI-FOOD – Deadline 31 January 2020

Open Call in ERA-NET Cofund on Raw Materials (ERA-MIN 2) – Deadline 12 March 2020

Open Call in ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (ENUAC) – Pre-Proposal Deadline 17 March 2020

Open Call in ERA-NET NEURON: 2020 „Neuroethics (ELSA)“ – Deadline 28 April 2020

Open Call in ERA PerMed: Multidisciplinary Research Projects on Personalised Medicine – Pre-/Clinical research, Big Data and ICT, Implementation and User’s Perspective – Pre-Proposal Deadline 05 March 2020

Note:

Výskum v oblasti sociálnych a humanitných vied je plne integrovaný do každej z priorít programu Horizont 2020 a do každého z konkrétnych cieľov a prispeje ako základ pre tvorbu politiky na medzinárodnej úrovni, na úrovni EÚ, na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Pokiaľ ide o spoločenské výzvy, sociálne a humanitné vedy sa začlenia ako základný prvok činností potrebných na riešenie každej zo spoločenských výziev s cieľom zvýšiť ich vplyv.

Cieľom programu Horizont 2020 je zahrnúť SSH ako prierezovú otázku, a preto je začlenená do každého piliera a cieľa programu Horizont 2020. Cieľom je plne integrovať disciplíny STEM (vedecké, technologické, inžinierske a matematické) spolu s riešením SSH tj. komplexné spoločenské otázky európskych spoločností. Medzi sociálno-ekonomické a humanitné vedy patrí široká škála disciplín, ktoré zahŕňajú sociológiu a ekonómiu, psychológiu a politológiu, históriu a kultúrne vedy, právo a etiku.

Okrem vyhľadávacieho nástroja na F & T portáli ponúkame dokumenty navrhnuté tak, aby potenciálnym žiadateľom pomohol nájsť témy týkajúce SSH v rôznych častiach programu Horizont 2020 v pracovných programoch 2019-2020.

Download the long version

Download the short version


Integrácia SSH do programu Horizont 2020 nie je iba teoretická! Net4Society vyvinul súbor úspešných príbehov, ktoré poukazujú na príklady osvedčených postupov úspešnej integrácie SSH.

Success stories in SSH integration
Successful integration of SSH in Horizon 2020