HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prieskum R&D aktivít v oblasti nerastných surovín

Aktualita

Európske inovačné partnerstvo pre nerastné suroviny (EIP Raw materials) a DG RTD spustili online prieskum na získanie aktuálnych informácií o prebiehajúcich a nedávno dokončených výskumných a inovačných aktivitách súvisiacich s nerastnými surovinami.

 

Prieskum sa skladá z krátkej časti zameranej na všeobecnej otázky o programe alebo projekte; a špecifickej časti na mieru šitých otázkok v závislosti od charakteru programu/ projektu podľa štruktúry prioritných oblastí EIP Raw materials:
koordinácia výskumu a inovácií v oblasti nerastných surovín
Technológie na výrobu primárnych a druhotných surovín
Substitúcia surovín
Zlepšovanie rámcových podmienok pre suroviny
Zlepšovanie európskych rámcových podmienok pre nakladanie s odpadmi
Vedomosti, zručnosti a toky surovín
Medzinárodná spolupráca

 

Cieľom prieskumu je mapovanie výkonu a úsilia v rôznych oblastiach činnosti EIP. Analýza výsledkov prieskumu umožní identifikovať potenciálne medzery a nájsť spôsob, ako prekonať roztrieštenosť a zefektívniť rôzne nástroje a iniciatívy.

 

Prieskum trvá približne 15 minút.

 

Uzávierka prieskumu je 11. marca 2015.