HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Aktuálny prehľad úspešnosti Slovenska

Aktualita

Európska komisia publikovala výsledky implementácie Rámcového programu na podporu výskumu a inovácií Horizont 2020 za prvých 5 rokov svojej existencie.

Program Horizont 2020 za 5 rokov fungovania od roku 2014:

 • investoval 45 miliárd eur do výskumu a inovácií (z toho 31% smerovalo výskumu a inovácií v oblasti klímy),
 • 59% finančných prostriedkov smerovalo do univerzít a výskumných organizácií, 28% do súkromných firiem,
 • 25% finančných prostriedkov bolo investovaných do malých a stredných podnikov,
 • na projektoch doteraz participovalo 31 525 organizácií (z toho 65% je nováčikov v programe a 45% sú malé a stredné podniky)
 • z 204 750 projektových návrhov sa uzavrelo 24 574 grantových zmlúv

Program Horizont 2020 je natoľko atraktívny, že priemerná úspešnosť v ňom je 12% (podiel návrhov, ktoré získali financovanie) a financovaný je len približne jeden z troch návrhov, ktoré splnili kvalitatívne kritériá. Aby mali byť financované všetky takéto projekty, bolo by potrebných ďalších 116 mld. EUR.

Za prvých 5 rokov bolo do programu podaných viac ako 200 000 projektových návrhov (čo je dvakrát viac ako v jeho predchodcovi 7. rámcovom programe, FP7). Investície z programu Horizont 2020 sú efektívne, keďže jedno investované EURO vygeneruje do roku 2030 6 až 8,5 EUR.

Program Horizont 2020:

 • vytvára siete a integruje výskumno – inovačné aktivity medzi krajinami (154 zúčastnených krajín), odvetviami a odbormi: 1,5 mil. kolaborácií v projektoch
 • generuje významné vedecké výstupy: 62 000 recenzovaných publikácií citovaných v priemere dva krát častejšie ako je svetový priemer, tri pätiny z nich ako výsledok spolupráce  medzi súkromným a akademickým sektorom
 • generuje inovácie (inicioval viac ako 1600 patentových prihlášok) a benefity pre spoločnosť  (napr. v prípade výskumu eboly a i.)

Slovenská republika zaznamenala za prvých 5 rokov implementácie programu Horizont 2020:

 • 516 účastí slovenských organizácií (podiel MSP na účastiach bol 127),
 • 49 príjemcov v rámci oblasti Marie Sklodowska – Curie Actions,
 • celkový príspevok 102 mil. EUR (z toho pre MSP 21 mil. EUR).

Úspešnosť projektov so slovenskými žiadateľmi, ktorá je 13,6%, je vyššia ako je priemer EÚ-28. Na základe nastúpeného trendu je možné očakávať, že slovenskí účastníci by do konca programu mohli vyčerpať približne 152 mil. EUR (v FP7 to bolo 77 mil. EUR).

V oblasti podpory výnimočnosti v menej rozvinutých regiónoch EÚ (Spreading Excellence and Widening Participation) získalo slovensko 17 mil. eur, čo ho radí na 9. priečku medzi oprávnenými krajinami.

V rámci Európskej rady pre inovácie (EIC) bolo podporených 23 slovenských startupov a MSP, ktoré získali 2,17 mil. eur. Pilotná výzva na kombinované financovanie (blended finance): 18 slovenských MSP podalo projekt v prvej výzve na kombinované financovanie v októbri 2019, z toho 4 žiadali o kapitálové investície (celkom 49,6 milióna EUR). 7 z nich bolo vyhodnotených ako excelentné, z ktorých jedna firma bola pozvaná na pohovor a následne vybraná na financovanie, zatiaľ čo 6 ďalších dostalo Seal of Excellence.

Top 5 účastníkov za SR:

 1. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (12,7mil. EUR),
 2. Energochemica Trading a.s. (10,1mil. EUR),
 3. Univerzita Komenského v Bratislave (6,7mil. EUR),
 4. Chemstroj s.r.o. (5,4mil. EUR),
 5. Slovenská technická univerzita v Bratislave (4,5mil. EUR).

Stiahnite si infografiku: Key achievements and impacts Slovakia (PDF)

Zverejnené: 4.2.2020, zdroj: EK, autor: lda