Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Predbežná šablóna pre RIA/IA aj pre CSA v HE

ERA Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Etické otázky
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
 • Európska rada pre inovácie (EIC)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné ekosystémy (EIE)
 • Európske inovačné partnerstvá (EIP)
 • Európske výskumno-inovačné partnerstvá
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Európsky výskumný priestor
 • Finančné otázky
 • Horizont Európa
 • Iné
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Klaster 1: Zdravie
 • Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
 • Kľúčové podporené technológie
 • Medzinárodná spolupráca
 • Misia: Adaptácia na zmenu klímy
 • Misia: Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá
 • Misia: Rakovina
 • Misia: Zdravé oceány
 • Misia: Zdravé pôdy a potraviny
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne otázky
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné programové iniciatívy (JPI)
 • Spoločné technologické iniciatívy (JTI)
 • Spoločné technologické platformy (ETP)
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dňa 10. marca 2021 bola v sekcii referenčných dokumentov na portáli Funding and Tenders Opportunities zverejnená predbežná verzia šablóny pre štandardné projektové návrhy v rámci akcií RIA a IA (výskumná a inovačná akcia/inovačná akcia) v programe Horizont Európa. Ide o obdobnú šablónu aká bola využívaná v programe H2020, ktorá pozostávala z časti A a B.

Časť A je generovaná IT systémom na základe údajov, ktoré žiadatelia vložili do svojich účtov a je ju možné editovať priamo na portáli pred podaním projektu.

Časť B by mala byť vytvorená ako samostatný dokument a následne by mala byť nahraná ako súbor vo formáte PDF.

Z  Horizontu 2020 zostáva zachovaná štruktúra časti B rozdelená na 3 sekcie „Excellence“, „Impact“ a „Implementation“.

Novinkou je potreba oveľa detailnejšieho opisu očakávaných výsledkov a dopadov projektu v časti „Impact“ aj maximálna povolená dĺžka projektového návrhu, ktorá je aktuálne stanovená na 45 strán pre časť B. Nakoľko sa jedná o predbežnú šablónu, finálna verzia sa môže mierne líšiť.

Predbežnú verziu šablóny RIA/IA a ERC pre HE, ako aj ďalšie šablóny a dokumenty k HE nájdete v časti Pravidlá účasti a financovania, aj pod každým pilierom samostatne.

Predbežná verzia šablóny CSA pre HE

Zdroj: EK, aktualizácia 30.3.2021