HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Predbežná dohoda o programe „Horizont Európa“

Aktualita

Orgány EÚ dosiahli čiastkovú politickú dohodu o programe Horizont Európa“. Túto dohodu medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou ešte musí formálne schváliť Európsky parlament i Rada Európy.

Horizont Európa, ktorý Komisia navrhla v júni 2018 ako súčasť dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027, je doteraz najambicióznejším európskym programom v oblasti výskumu a inovácií.

Jedná sa o predbežnú dohodu, pred uzavretím finálnej dohody musia byť ešte prerokované viaceré záležitosti, najmä z hľadiska rozpočtu, nastavenia medzinárodnej spolupráce s asociovanými a tretími krajinami, a tiež záležitosti spojené s vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ. 

V rámci Horizon Europe zostane zachovaná medzi-sektorová a medzi-disciplinárna spolupráca, čo sa odráža na silnej prítomnosti klastrového prístupu v novom programe, predovšetkým v II. pilieri. Nástroje na rozširovanie účasti (tzv. Widening) sú taktiež zachované, priam posilnené, avšak nie na úkor princípu excelentnosti.

V rámci nového programu boli okrem iného navrhnuté rôzne podporné aspekty, ako záväzok prilákať do programu nové subjekty alebo princíp „Netflix“, ktorý by mal automatickým princípom navrhovať účastníkom príležitosti a programy, založené na charaktere ich predchádzajúcej aktivity v programe. Dohoda zahŕňa aj novú iniciatívu s názvom “Hop-on”, ktorá bude v programe Horizon Europe financovaná z časti Advancing Europe.

Subjekty pochádzajúce z tzv. “Widening” krajín (vrátane Slovenska) sa budú môcť pridať k už financovaným a podporeným existujúcim projektovým konzorciám.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe