HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Pravidlá štátnej pomoci vo VaV popísané v praktickej príručke

Aktualita

Dobrá  spolupráca medzi univerzitami, výskumnými organizáciami a priemyslom je rozhodujúci prvok pre úspešný prenos znalostí a výsledkov výskumu do inovácií, do praxe. Rôzne formy intenzívnej spolupráce  – napr. priama spolupráca vo VaV, poskytovanie služieb pre výskumné organizácie, prenos poznatkov alebo zdieľanie infraštruktúry – sú želateľné z hľadiska úspešnej inovačnej resp. priemyselnej politiky. Na druhej strane tieto aktivity často obsahujú niektoré prvky verejnej podpory. Takáto podpora by však mohla spadať do definície „štátnej podpory“ pre jednu alebo viacero zúčastnených strán.

Preto Európska komisia (Spoločný autor: Joint Research Centre (European Commission) pripravila a vydala dňa 6. 11. 2020 praktickú príručku (nielen) pre výskumné organizácie: „State aid rules in research, development & innovation – Addressing knowledge and awareness gaps among research and knowledge dissemination organisations: decision tree“
na pomoc, ako správne v procese transferu technológií  využívať nástroje štátnej pomoci.

Táto praktická príručka je výsledkom vyše ročných diskusií medzi expertami a zástupcami rôznych oddelení EK ako poskytnúť výskumným organizáciám spoľahlivý návod vo forme  rozhodovacieho stromu v prípade, že je treba riešiť súlad prevádzaných aktivít so súčasnými pravidlami a reguláciami EÚ týkajúcimi sa štátnej pomoci (vo všetkých jej formách) v oblasti výskumu a inovácií.

Dokument má za cieľ slúžiť výlučne ako technická pomôcka pre ujasnenie stavu a nemá sa interpretovať ako právne záväzný dokument.

Publikáciu je možné si stiahnuť na tejto adrese  (800kB)

DOI: 10.2760/675525 (online)

Zdroj: EK, 30.11.2020, duj via kas