HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Pracovný program programu H2020 na roky 2018-2020 – NOVÉ

Aktualita

Európska komisia zverejnila očakávané Pracovné programy rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 na roky 2018 – 2020 pre všetky oblasti.

Jednotlivé časti (vrátane úvodu, všeobecných príloh, rozširovania, využívania a hodnotenia) Pracovného programu na roky 2018-2020 nájdete na Participant Portali podľa oblastí.

Pracovný program Horizont 2020 obsahuje úvod, 17 tematických oddielob a všeobecné prílohy opisujúce všeobecné pravidlá, ako sú štandardné podmienky prípustnosti a kritériá oprávnenosti, kritériá výberu a udeľovania grantov atď.

Každá tematická časť je samostatná a opisuje celkové ciele, príslušné výzvy na predkladanie návrhov a témy v rámci jednotlivých výziev. Podrobnejšie informácie nájdete tu vrátane rozdelenia rozpočtu alebo sekcií programu.

Novinkou v tomto pracovnom programe sú štyri vzájomne sa posilňujúce oblasti záujmu, ktoré presahujú hranice programu a sú zosúladené s hlavnými politickými prioritami: „Budovanie nízkouhlíkovej, odolnej voči klíme do budúcnosti“ (LC); „Spájanie hospodárskych a environmentálnych prínosov – Cirkulárna ekonomika“ (CE); „Digitalizácia a transformácia európskeho priemyslu a služieb“ (DT); a „Zvyšovanie účinnosti Bezpečnostnej únie“ (SU). Spolu s týmito oblasťami sú spojené rozpočtové prostriedky vo výške viac ako 7 miliárd EUR (2018-2020). Prehľad je uvedený v úvode.

Ide o posledný pracovný program Horizont 2020, ktorý umožňuje hladký prechod na akéhokoľvek nástupcu. Patrí sem najmä spustenie pilotného projektu Európskej inovačnej rady (European Innovation Council, EIC) a pilotný projekt, ktorý zavádza paušálne sumy.

Prípravy pracovného programu na roky 2018-2020 sa začali v roku 2016 prostredníctvom konzultácií so zainteresovanými stranami a v diskusií s členskými štátmi o prioritách, ktoré boli uvedené v neformálnych pracovných dokumentoch, konkrétne v 17 tematických dokumentoch (tzv. „Scoping papers“) a jednom hlavnom „strategickom“ dokumente.

V rámci prípravy finálnej verzie Pracovného programu H2020 na roky 2018-2020 boli zohľadnené aj výsledky nedávnych konzultácií so zainteresovanými stranami a súvisiacie politické priority Európskej komisie ako Jednotný digitálny trh, Energetická únia či iniciatíva týkajúca sa vytvorenia Európskej rady pre inovácie (EIC).

Excelentná veda

Vedúce postavenie priemyslu

Spoločenské výzvy

Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť (SwafS)
Európska inovačná rada (EIC)
Euratom (pre rok 2018)
Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti

Úvod 2018 – 2020
Rozširovanie, využívanie a hodnotenie
Všeobecné prílohy 2018 – 2020


 

DISCLAIMER

Please note that this is a draft work programme that has not been adopted or endorsed by the European Commission. Any views expressed are the views of the Commission services and may not in any circumstances be regarded as stating an official position of the Commission.

This draft is made public before the adoption of the work programme 2018-2020 to provide potential participants with the currently expected main lines of this work programme. Only the adopted work programme will have legal value.

The adoption of the work programme will be announced on the Horizon 2020 website and on the Participant Portal.

Information and topic descriptions indicated in this draft may not appear in the final work programme; and likewise, new elements may be introduced at a later stage. Any information disclosed by any other party shall not be construed as having been endorsed by or affiliated to the Commission.

The Commission expressly disclaims liability for any future changes of the content of this document.