HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2021

Aktualita

Vedec Roka 2021 víťazi
Laureáti 25. ročníka podujatia Vedec roka SR 2021. Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk

Jubilejný 25. ročník podujatia Vedec roka SR 2021 sa uskutočnil 14. júna 2022 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Organizátorom podujatia bolo tradične Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Slovenská akadémia vied (SAV) a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Cieľom bolo profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Ocenenia sa odovzdávali v piatich kategóriách: Vedec roka, Mladý vedecký pracovník, Inovátor roka, Technológ roka a Osobnosť medzinárodnej spolupráce.

Ocenenia v jednotlivých kategóriách za rok 2021 získali tieto osobnosti:

  • Vedec roka: prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý objasnil nové poznatky o reprodukčných stratégiách a evolučných aspektoch behaviorálnych stratégií podieľajúcich sa na vyhýbaní sa kontaminácii patogénmi.
  • Mladá vedecká pracovníčka: Mgr. Lucia Balážová, PhD., z Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave. Ocenenie získala za identifikáciu a opísanie receptora GPR180 a jeho ligandu CTHRC1 ako nových komponentov TGFβ signálnej dráhy, ktoré regulujú aktivitu hnedých tukových buniek a metabolizmus glukózy. Výsledky práce boli publikované v prestížnom vedeckom časopise Nature Communications.
  • Inovátor roka: prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD., zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Členov komisie presvedčil svojím inovatívnym výskumom a implementáciou unikátnych vodíkových technológií v automobilovom priemysle a energetike.
  • Technológ roka: prof. Ing. Michal Hatala, PhD., z Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove. Ocenenie získal za prínos v oblasti uplatnenia progresívnych metód nedeštruktívnej kontroly a skúšania v technickej praxi.
  • Osobnosť medzinárodnej spolupráce: doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc., z Ústavu informatiky SAV v Bratislave, ktorý zaujal mimoriadnou úspešnosťou pri získavaní projektov Rámcových programov Európskej únie a výsledkami získanými v rámci týchto projektov, najmä výsledkami pri budovaní paneurópskej infraštruktúry pre vysokovýkonné počítanie a Európskeho cloudu pre otvorenú vedu.

Hodnotiaca komisia vyberala laureátov spomedzi 68 nominovaných. Tvorilo ju šesť členov, pričom išlo o zástupcov troch vyhlasovateľov. Boli nimi prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.; MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD.; prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.; prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.; doc. Ing. Stanislav Darula, CSc.; Ing. Pavol Radič, PhD., EUR ING.

Ako priblížil Ľudovít Paulis, štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo: „Som veľmi rád, že máme toľko excelentných osobností v oblasti vedy a výskumu, ktoré v našej krajine pomáhajú zvyšovať kvalitu života. Aj vďaka týmto významným ľuďom si Slovensko zachováva konkurencieschopnosť a sebestačnosť. Budeme robiť všetko pre to, aby sme pre vedkyne a vedcov na Slovensku vytvorili vyhovujúce podmienky, a tým zefektívnili a skvalitnili prostredie aj v oblasti vedy a výskumu.“

Ako doplnil Ján Kyselovič, generálny riaditeľ CVTI SR: „Teším sa, že aj tento rok sme mohli upriamiť pozornosť na to, že slovenská veda a výskum má osobnosti, ktoré nielen odbornými vedomosťami, ale aj vnútorným zápalom pre svoju profesiu dosahujú vynikajúce výsledky, konkurencieschopné a plne etablovateľné v európskom výskumnom priestore. Z pozície CVTI SR sa snažíme byť pre slovenských vedcov a výskumníkov silným partnerom a napomáhať im našimi aktivitami v ich práci.“ 

Nad 25. ročníkom oceňovania významných vedcov a vedkýň, technológov a mladých výskumníkov prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Slávnostné podujatie svojimi vstupmi spríjemnili akordeonista Boris Lenko a violončelista Jozef Lupták.

Na podujatí sa zúčastnili Michal Novota, poradca prezidentky SR pre vnútornú politiku, Robert Ševčík, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zástupcovia hodnotiacej komisie podujatia, rektori viacerých slovenských univerzít, členovia predsedníctva SAV, ako aj riaditelia jej ústavov, zástupcovia organizácií podporujúcich vedu a výskum, partneri podujatia a mediálni partneri.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk; https://www.sav.sk, zverejnené: 15. 6. 2022, autor: rpa