HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka vedcom pôsobiacim v zahraničí na zlepšenie domáceho vedeckého prostredia

Aktualita

V rámci projektu SK4ERA má Centrum vedecko-technických informácií SR ambíciu spájať iniciatívy slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí a ponúkať nové formy obojstranne výhodnej spolupráce.

Záujem zvýšiť zapojenie slovenskej vedy do špičkových európskych programov na podporu vedy a inovácií Horizont 2020 a Horizont Európa nás priviedol k myšlienke podporiť existujúce snahy krajanov v zahraničí prispievať k zvýšeniu kvality domáceho vedeckovýskumného prostredia.

K spolupráci chceme osloviť združenia i jednotlivcov s cieľom vytvoriť nástroje na uľahčenie komunikácie Slovákov v zahraničí s domácim prostredím, a to vo forme spoločnej prípravy podujatí, sprostredkovania mentoringu, spoločnej prípravy projektov alebo ako možnosť hodnotiť a pripomienkovať projekty hlavne v rámci programov EÚ.

V nedávnej minulosti sme avizovali, že ideálnym výstupom projektu SK4ERA bude vytvorenie živej a neustále dopĺňanej databázy, ktorá sa po vzájomnej dohode domácich a zahraničných partnerov nemusí limitovať iba na vyššie uvedené formy spolupráce. CVTI SR chce túto interakciu uľahčiť, podporiť, propagovať a napokon pretvárať do ďalších projektov a iniciatív, ktoré povedú k zlepšeniu konkurencieschopnosti domáceho prostredia.

Spustili sme možnosť registrácie pre jednotlivcov, no chceme aktívne a za dodržiavania štandardov ochrany osobných údajov osloviť čo najširší okruh potenciálnych záujemcov o zaradenie do databázy.

S našim zámerom sme oslovili a spolupracujeme s organizáciou LEAF a iniciatívami To dá rozum,  Žijem vedu a ďalšie.

V prvej fáze tejto činnosti si projekt SK4ERA kladie za cieľ získať čo najdôkladnejší prehľad o slovenských vedcoch pôsobiacich v zahraničí. Oslovíme všetkých, ktorým stav slovenskej vedy a výskumu nie je ľahostajný, a predstavíme im možnosti, kde im ako verejná inštitúcia vieme pomôcť a byť užitoční.

Vnímame, že tejto téme sa venovali viaceré štúdie, ktoré okrem iného skúmali aj príčiny odlevu mozgov do zahraničia i bariér pre návrat. V našom projekte chceme neustále získavať spätnú odozvu a prichádzať s ďalšími nástrojmi na prehĺbenie spolupráce s verejným sektorom.

Ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vieme tieto aktivity zastrešiť odborne zdatným personálom, technickým zázemím a zasadzovať sa o ich zužitkovanie v rámci relevantných organizácií rezortu školstva.

Vyzývame preto zahraničných autorov výziev na zlepšenie slovenskej vedy a výskumu aj tých, ktorí o tom zatiaľ iba uvažujú, aby sa s našou pomocou zviditeľnili, začali praktickými krokmi a nadviazali spoluprácu s domovom prostredníctvom našej databázy.  

Prihlásiť sa do databázy Alumni SK4ERA môžete vyplnením tohto formulára.

CVTI SR, Odbor medzinárodnej spolupráce

Publikované 1.6.2020. jaš