HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Odštartoval projekt PoliRural

Aktualita

Na pôde Českej zemědelskej univerzity (ČZU) v Prahe bol v dňoch 19.-21.6.2019 odštartovaný trojročný projekt pod názvom “Kolaboratívny vývoj politík pre budúcnosť vidieckych oblastí a ľudí”, v akronyme PoliRural.

Úvodného stretnutia sa zúčastnilo všetkých 37 partnerov z 15 krajín. Ide o trojročný projekt s celkovým rozpočtom takmer 6 miliónov euro v rámci programu EÚ Horizont 2020, cez ktorý sa podporuje excelentný európsky výskum.

Projekt je zameraný na riešenie otázok rozvoja vidieka a biodiverzity v poľnohospodárstve. Vyľudňovanie vidieka, opúšťanie pôdy a strata biodiverzity sa môžu diať pomaly, ale dopady sú často nezvratné. Tvorcovia politík môžu pozitívne ovplyvniť tento proces za podmienky, že majú informácie o tom či sú súčasne nástroje efektívne, pre koho a v akej miere sú prospešné a aké budú kľúčové hnacie sily ovplyvňujúce ďalší vývoj vrátane ich dopadov na ľudí, planétu, príjmy a využívanie pôdy. Ak majú byť tieto informácie skutočne využiteľné v praxi, je potrebné vystúpiť zo sektorového myslenia a v spoločnom záujme spojiť úsilie mnohých aktérov z rôznych sektorov. PoliRural poskytne tieto poznatky kombináciou viacerých kľúčových aktivít potrebných pre navrhnutie politík podporujúcich vidiek, ktoré sú efektívne, správne nasmerované, zamerané na ľudí a podložené dlhodobým výhľadom. Využijú sa k tomu moderné informačné technológie a akčný výskum. Široká škála partnerov zahŕňa nielen výskumníkov, ale aj samosprávu, občiansku spoločnosť a súkromný sektor.

Partneri zároveň geograficky zastupujú všetky regióny Európy a Izrael. Výsledky projektu budú verejne dostupné a budú slúžiť ako východiskový podklad pre prijímanie rozhodnutí na rôznych úrovniach s cieľom lepšie čeliť existujúcim a novo sa otvárajúcim výzvam na vidieku, posilniť postavenie vidieckych obyvateľov a vidieckych oblastí. Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa bude podieľať na príprave analytických podkladov a vývoji nových inovatívnych nástrojov, ako aj ich pilotnej fáze zavádzania do praxe.

SPU v Nitre bude koordinovať slovenských partnerov projektu: Agroinštitút, š.p., mesto Nitra, občianske združenie Vidiecky parlament. Slovenská firma KAJO s.r.o. bude zodpovedať za veľmi dôležitý vývoj technickej stránky projektu. Vytvorí sa software umožňujúci tvorcom politík modelovať scenáre budúceho vývoja, čím im umožní lepšie pochopiť a predvídať dopady na jednotlivé regióny.

Štyri ciele projektu sú:

  1. Vytvoriť inovačné centrum politiky
  2. Zmerať prevládajúce postoje k politikám zameraných na vidiek
  3. Preskúmať budúce trajektórie rozvoja vidieka
  4. Vytvoriť nové opatrenia v spolupráci s viacerými zainteresovanými.

Viac informácií o projekte na CORDISe PoliRural

SPU, 24. jún 2019, nah