HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Podujatie Open Science FAIR 2023 – Otvorená výzva na predkladanie návrhov!

Aktualita

Známe podujatie OpenAIRE, venujúce sa otvorenej vede a FAIR dátam, Open Science FAIR, sa vracia do formátu osobnej účasti. Štvrtý ročník podujatia sa uskutoční v Madride v dňoch od 25. do 27. septembra 2023. Inciatíva OpenAIRE organizuje podujatie spoločne so Španielskou nadáciou pre vedu a technológie (FECYT).

V druhej polovici roku 2023 bude Španielsko predsedať Rade Európskej únie, čím sa stane ústredným bodom rozvoja politiky EÚ a poskytne tak vynikajúcu príležitosť pre veľtrh otvorenej vedy, aby spojil kľúčových aktérov a perspektívy implementácie otvorenej vedy.

Zdroj: openaire.eu

Zameranie aktuálneho ročníka: Vytýčenie smeru – Otvorená veda pre budúce generácie

Hlavným cieľom štvrtého ročníka podujatia OS FAIR je zamyslieť sa nad budúcnosťou otvorenej vedy a určiť, ako spoločne pripraviť cestu pre budúce generácie. Zámerom konferencie je spojiť jednotlivcov z rôznych komunít a prostredí na celom svete s cieľom identifikovať oblasti spolupráce, zdieľať úspešné postupy a vytvoriť priestor pre spoločné rozhrania. Program konferencie bude zahŕňať dynamické workshopy, inovatívne ukážky, pútavé prednášky a plagáty, ako aj významné prednášky a panelové diskusie podnecujúce k zamysleniu.

Na konferencii sa stretne rôznorodá skupina účastníkov a budú navrhnuté spôsoby, ako môžu títo rôzni aktéri spolupracovať pri vytváraní plánov na implementáciu otvorenej vedy. Vítaní sú účastníci z výskumných komunít a infraštruktúr vrátane knihovníkov, poskytovateľov obsahu, správcov repozitárov, poskytovateľov služieb, správcov výskumu, inovátorov vedeckej komunikácie, učených spoločností, tvorcov politík a financovateľov, či skupín a iniciatív občianskej vedy.

Témy

Záujemcovia môžu predložiť svoje návrhy a aktívne sa zapojiť do programu, ktorý je zameraný na tieto témy:

 • Pokrok a reforma hodnotenia výskumu (RRA) a otvorenej vedy; súvislosti, prekážky a ďalší postup;
 • Vplyv umelej inteligencie na otvorenú vedu a vplyv otvorenej vedy na umelú inteligenciu;
 • Inovácie a narušenie vedeckého publikovania;
 • FAIR dáta, softvér a hardvér;
 • Otvorenosť vo výskume a vzdelávaní;
 • Zapojenie verejnosti a občianska veda;

Otvorené návrhy

Na štvrtý ročník podujatia OS FAIR je možné prispieť formou:

 • Workshopov

Workshopy by mali klásť dôraz na aktuálne témy, ktoré sú obzvlášť zaujímavé pre širokú komunitu otvorenej vedy, týkajúce sa najnovších politických, právnych, technických a obchodných otázok v oblasti otvorenej vedy, FAIR dát a súvisiacej infraštruktúry. Uprednostňované budú návrhy, ktoré sa postarajú o účasť účastníkov a podporia ju.

 • Prednášok a ukážok

Výzva na „Lightning talks & Demos” je príležitosťou pre jednotlivcov, tímy a projekty prezentovať najnovšie poznatky a potenciálne riešenia na podporu otvorenej vedy a FAIR dát v akademickom, komerčnom alebo verejnom prostredí.

 • Plagátov

Výzva na predkladanie plagátov je príležitosťou pre jednotlivcov a tímy prezentovať najnovšie poznatky a potenciálne riešenia na podporu otvoreného prístupu a otvorenej vedy v akademickom, komerčnom alebo verejnom prostredí.

Poznámka: V prípade návrhov môže programový výbor v niektorých prípadoch akceptovať abstrakt a zároveň navrhnúť prispôsobenie programu a/alebo trvania. V takomto prípade sa bude konzultovať s autorom.

Výberové kritériá

Programový výbor posúdi a vyberie abstrakty na základe týchto kritérií: 

 • Relevantnosť
 • Vplyv na širšiu komunitu
 • Úroveň inovácie
 • Originalita
 • Otvorenosť a spravodlivosť riešenia/metódy/produktu
 • Kvalita abstraktu

Ako predložiť návrh

Pred odoslaním návrhu si prečítajte pokyny na osobitnej stránke TU. Ak chcete predložiť návrh, navštívte portál na predkladanie návrhov OS FAIR 2023. Termín na predloženie abstraktov je do 24. apríla 2023.

Výsledky predložených žiadostí budú oznámené v polovici mája 2023.

Zdroj: openaire.eu; zverejnené: 4.4.2023; autor: onz